im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE – INNE

DRUKI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,
 informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. B. Chrobrego 9 tel. 32 281-30-35 adres e-mail sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz ze względów na ważny interes publiczny realizowanego zadnia
przez Administratora art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu wypełnienia obowiązku
nałożonego na Administratora takiego jak prowadzenie zajęć nauczania
indywidualnego, indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć języka mniejszości
narodowej na podstawie przepisów w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 poz. 1616 oraz
z późn.zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1309, Rozporządzenie MEN z dn. 18.08.2016 poz. 1627 w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym.
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem
na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu
Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku nałożonego na
Administratora w celach archiwalnych, 10 lat od roku kalendarzowego następującego po roku,
w którym wytworzono dokumentację - zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do
Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie nie obcięcie ucznia wskazanymi zajęciami.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.