im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – STOŁÓWKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bytomiu, przy
ul. Chrobrego 9 tel. 32 281-30-35 adres e-mail sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1
lit. c RODO oraz w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w celu umożliwienia korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i rozliczenia odpłatności
za posiłki zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na
podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu
Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z posiłków oraz ich rozliczenia
i w celach archiwalnych, 5 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku,
w którym zakończono korzystanie ze stołówki szkolnej - zgodnie z instrukcją kancelaryjną -
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych
wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z stołówki szkolnej.

......................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)


Copyright © 2019. All Rights Reserved.