im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA PPK

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, (nazwa placówki)
przy ul. B. Chrobrego 9, tel.: 32 281 30 35, adres e-mail sp4_bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl


 1. Dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
   numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia
   w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego
   lub numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku
   osób nieposiadających obywatelstwa polskiego są przetwarzane przez Administratora
   w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit.
   c RODO w związku obowiązkiem zwarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych
   Planów Kapitałowych;
   2. Odbiorcą danych jest PPK In PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
   zarządzany i reprezentowany przez TFI PZU SA;
   3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania PPK oraz 10 lub 50
   lat po ustaniu zatrudnienia (art. 125a ustawy o emeryturach i rentach
   z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Okres 10-letni dotyczy osób, które
   zaczęły pracę w placówce po 1 stycznia 2019 r. natomiast przez 50 lat
   powinny być przechowywane dokumenty osób zatrudnionych przed 1 stycznia
   2019 r.;
   4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
   ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania
   danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo
   do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
   osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
   danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
   5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
   przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań
   objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa
   podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadania PPK.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.