im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA PPK

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, (nazwa placówki)
przy ul. B. Chrobrego 9, tel.: 32 281 30 35, adres e-mail sp4_bytom@op.pl


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
 1. Dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia
 w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego
 lub numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku
 osób nieposiadających obywatelstwa polskiego są przetwarzane przez Administratora
 w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit.
 c RODO w związku obowiązkiem zwarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych
 Planów Kapitałowych;
 2. Odbiorcą danych jest PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 zarządzany i reprezentowany przez TFI PZU SA;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania PPK oraz 10 lub 50
 lat po ustaniu zatrudnienia (art. 125a ustawy o emeryturach i rentach
 z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Okres 10-letni dotyczy osób, które
 zaczęły pracę w placówce po 1 stycznia 2019 r. natomiast przez 50 lat
 powinny być przechowywane dokumenty osób zatrudnionych przed 1 stycznia
 2019 r.;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
 ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania
 danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
 osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
 danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
 przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań
 objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa
 podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadania PPK.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.