im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9 tel. 32 281 30 35e-mai. sp4_bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  2. na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej (nazwa placówki),
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z realizacją zadań w interesie publicznym w celu prowadzenia strony internetowej (nazwa placówki) i za jej pośrednictwem promowania działalności placówki oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności strony;
  1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące system informatyczny. Odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści;
  1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz do ustania interesu publicznego;
  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
  2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
  3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;


Copyright © 2019. All Rights Reserved.