im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

II ZACHOWANIA NEGATYWNE

1. Uczeń po trzykrotnym upomnieniu przez nauczyciela na lekcji nie zmienia swojego zachowania. Przeszkadza, rozmawia, zajmuje się rzeczami nie związanymi z tematyką lekcji, odmawia pracy na lekcji, wychodzi z ławki, zabiera rzeczy kolegom, komentuje, odpowiada nie pytany, na głos wyraża niestosowne komentarze, Każdorazowo otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu. 
osób, podnosi głos, kłóci się, odpowiada w sposób arogancki. Każdorazowo otrzymuje 


3. Uczeń nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków dyżurnego. Każdorazowo otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

4. Uczeń nie wykonuje poleceń nauczycieli lub wykonuje w sposób niedbały -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.


5. Uczeń z premedytacją niszczy sprzęt, meble i wyposażenie szkolne. Każdorazowo otrzymuje -4 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca, jeżeli fakt zniszczenia zgłosi wychowawcy inny pracownik szkoły.


6. Uczeń z premedytacją niszczy rzeczy własne i kolegów. Każdorazowo otrzymuje -2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.


7. Za każde kłamstwo uczeń otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

8. Uczeń zaśmieca klasę, korytarz i otoczenie wokół szkoły. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.


9. Uczeń zaczepia kolegów, prowokuje do bójki, pluje na kolegów, wyśmiewa inne dzieci. Za każde takie zachowanie otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca. 


10. Uczeń jest agresywny w stosunku do kolegów, bierze udział w bójkach, używa siły fizycznej, znęca się psychicznie nad innymi. Za każde takie zachowanie otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.


11. Uczeń używa niecenzuralnych słów w mowie, piśmie i na rysunkach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.


12. Uczeń w okresie jesienno-zimowym za każdy brak obuwia zmiennego otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.


13. Uczeń w okresie jesienno-zimowym za każde nie pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.


14. Uczeń dopuścił się włamania w szkole lub poza szkołą. Każdorazowo otrzymuje –8 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


15. Uczeń dopuścił się kradzieży na terenie szkoły i poza nią. Każdorazowo otrzymuje –8 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


16. Uczeń został przyłapany na paleniu papierosów. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


17. Uczeń został przyłapany na stosowaniu środków odurzających, wąchaniu kleju, używaniu narkotyków. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


18. Uczeń został przyłapany na spożywaniu alkoholu. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


19. Uczeń uczestniczy w działalności grupy nieformalnej i przenosi na teren szkoły destruktywne zachowania. Każdorazowo otrzymuje – 2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


20. Uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje. Za każde 5 spóźnień otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


21. Uczeń opuszcza pierwszą godzinę lekcyjną bez usprawiedliwienia. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


22. Uczeń samowolnie wychodzi z klasy podczas lekcji. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.


23. Uczeń samowolnie opuszcza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i na przerwach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

24. Uczeń przynosi wychowawcy podrobione zwolnienie z lekcji, usprawiedliwienie, podrabia podpis rodzica lub dopisuje stopnie z przedmiotów. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


25. Uczeń wyrywa kartkę z uwagami z zeszytu, nie przekazuje pisemnego wezwania rodziców do szkoły. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


26. Uczeń ucieka z domu rodzinnego, domu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka. Za każdą ucieczkę otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


27. Uczeń wagaruje. Za każde wagary jednodniowe otrzymuje –3 pkt., za każde wagary kilkudniowe otrzymuje –6 pkt., a za każde wagary tygodniowe otrzymuje –9 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


28. Uczeń nie przynosi usprawiedliwień za dni nieobecne w szkole. Od 1 do 4 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje –2 pkt., jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia od 5 do 9 godzin otrzymuje –4 pkt., a za 10 godzin i więcej bez usprawiedliwienia
otrzymuje –6 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy raz w okresie.


29. Uczeń ubliża rodzicom uczniów, innym osobom, wyśmiewa rodziny kolegów w rzeczywistości realnej lub wirtualnej. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.


30. Uczeń niegrzecznie zachowuje się na wycieczce, w czasie wyjść ze szkoły, podczas zwiedzania wystaw, w kinie, teatrze, operze. Nie reaguje na zwróconą uwagę. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy lub nauczyciel
prowadzący wycieczkę.


31. Uczeń niszczy wystrój i dekoracje szkolne na korytarzach, w gablotach, zabiera szpilki. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.


32. Uczeń biernie reaguje na dziejące się zło w szkole np. przygląda się i kibicuje podczas bójki uczniów, nie próbuje załagodzić konfliktu, nie powiadamia nauczyciela. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub
wychowawca klasy.


33.W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych i mobilnych, czyli urządzeń elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie i wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, w tym konsol do gier oraz słuchawek. Uczeń używa telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego w szkole przed lekcjami, na lekcji, na przerwie i po lekcjach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu.


34.Uczeń żuje gumę na lekcji. W przypadku braku reakcji na uwagę nauczyciela otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.


35.Uczeń nie dba o schludny wygląd (nieodpowiednia długość spodni lub spódnicy, długie odkryte ramiona, noszenie czapek i czapek z daszkiem w czasie lekcji i podczas przerw, wiszące kolczyki lub w postaci dużych kół). Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


36 Uczeń źle zachowuje się na przerwie (biega, skacze ze schodów, przeskakuje przez poręcz, z jego ust słychać wrzaski). Za każde takie postępowanie otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący.


37.Uczeń nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego. Nauczyciel sprawdza i wpisuje punkty na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia. Za każdy brak mundurka szkolnego otrzymuje – 1 pkt. Jeśli uczeń po sprawdzeniu posiadania
mundurka, zdjął go i schował do plecaka, może również otrzymać – 1 pkt. na innej godzinie lekcyjnej,

38.Uczeń zachowuje się obscenicznie. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.


39. Uczeń swoim zachowaniem narusza godność osobistą nauczyciela w mowie, czynie, rysunku. Każdorazowo otrzymuje -2pkt. Punkty wpisuje nauczyciel.Copyright © 2019. All Rights Reserved.