im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY- ŚWIETLICA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9,
tel. 81-30-35 adres e-mail sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz w
związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wypełnienia
obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie zajęć świetlicowych zgodnie z art. 105 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie
przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w
związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia w świetlicy szkolnej i w celach
archiwalnych, 5 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono
prowadzenie dziennika lekcyjnego - zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt;
4) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.(UE 2016/679);
5) Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się
będzie z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.