im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

                                       

 Załącznik nr 1 

do Regulamin udostępniania informacji publicznej 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu

PROCEDURA RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
NA STRONIE BILETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu

1. Procedura określa zasady postępowania dotyczące ustalenia czasu przechowywania danych osobowych
przetwarzanych na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu
2. Dane przetwarzane są w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej
w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
3. Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. d oraz lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualizowane oraz
muszą być przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można
przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na
mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą.
4. Zgodnie z wymogami RODO dla każdego rozpoznanego procesu przetwarzania danych osobowych
należy określić okres, przez który dane osobowe przetwarzane w ramach tego procesu będą
przechowywane.
5. Kryteria ustalenia okresu, o którym mowa w pkt. 4 mogą być określone w poniższy sposób:
a. do czasu realizacji umowy i związanych z tym roszczeń,
b. do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu,
c. przez okres wymagany przepisami prawa,
d. jeśli okres przechowywania nie wynika z przepisów prawa zgodnie z analizą retencji przetwarzania
danych osobowych
6. Administrator Danych Osobowych dokonuje analizy retencji przetwarzania danych osobowych na
stronie BIP.
7. Analiza retencji przetwarzania danych osobowych na stronie BIP obejmuje:
a. ocenę dokumentu pod względem zawartości informacji – ustalenia, czy jest to wyłącznie informacja
publiczna, czy zawiera dane osobowe,
b. ocenę dokumentu pod względem zasadności publikacji w BIP – ustalenie czy publikacja informacji jest
wymogiem ustawowym, czy publikacja informacji jest istotna w kontekście interesu publicznego.
8. Administrator danych dokonuje analizy retencji, co najmniej dwukrotnie w roku kalendarzowym (do 30
stycznia oraz 30 września).
9. W wyniku przeprowadzonej analizy Administrator podejmuje decyzję o konieczności usunięcia danych
osobowych, dla których okres przechowywania nie wynika z przepisów prawa.
10. Dane osobowe o których mowa w pkt. 9 udostępniane są na BIP nie dłużej niż 2 lata od dnia
publikacji.

 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.