im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

szesciolatek ŚWIETLICA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY

Świetlica czynna jest

od godz. 6.30 do godz. 17.00
(od poniedziałku do piątku).

Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 4.

Jest miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim: zapewnienie opieki uczniom

w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie

w rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę w trakcie zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji. Zależy nam na rozwijaniu aktywności twórczych, odkrywaniu talentów oraz na tym aby nasi uczniowie potrafili dostrzec swoje mocne i słabe strony i chcieli podjąć trud pracy nad sobą.

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach prowadzą następujący wychowawcy:

GRUPA I

Pani Małgorzata Brix

GRUPA II

Pani Ewa Mistalska

GRUPA III

Pani Anna Kużdżał

GRUPA IV

Pani Aleksandra Korzekwa

Pani Sylwia Wójcik

Funkcję kierownika świetlicy pełni Pani Magdalena Jankiewicz.

Zajęcia poranne organizuje Pani Jadwiga Gilner, Pani Ewa Mistalska oraz Pani Aleksandra Korzekwa.

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, rękodzieło, konstrukcyjne, muzyczne, inscenizacje, drama, udział w konkursach.
- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami, pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się na zadany temat.
- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.
- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe.
- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe.

- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych, prezentacje multimedialne.

- Zajęcia tematyczne wynikające z planu opracowanego przez każdego wychowawcę dla swojej grupy zgodnego z tematyką zajęć świetlicowych.

Zamierzamy jak co roku wspomóc Fundację Pomocy Zwierzętom CHATUL, poprzez zorganizowanie zbiórki karmy dla bezdomniaków.

Planujemy również wziąć udział w trzech projektach:

  • Godziny wychowawcze ze światem – program Polskiej Akcji Humanitarnej - (GRUPA 3).

  • Ogólnopolski projekt edukacyjno – artystyczny „Błękitny zakątek” - (GRUPA 2).

  • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa Sztuką” - (GRUPA 1).


Copyright © 2019. All Rights Reserved.