im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

szesciolatek ŚWIETLICA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY
Świetlica czynna jest
od godz. 6.30 do godz. 17.00
(od poniedziałku do piątku).
Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 4.
Jest miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim: zapewnienie opieki uczniom
w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie
w rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji. Zależy nam na rozwijaniu aktywności twórczych, odkrywaniu talentów oraz na tym aby nasi uczniowie potrafili dostrzec swoje mocne i słabe strony i chcieli podjąć trud pracy nad sobą.
W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach prowadzą następujący wychowawcy:
GRUPA I
mgr Anna Kużdżał
GRUPA II
lic. Diana Niedziela
GRUPA III
mgr Ewa Mistalska
GRUPA IV
mgr Wojciech Błach
W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, rękodzieło, konstrukcyjne, muzyczne, inscenizacje, drama, udział w konkursach.
- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami, pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się na zadany temat.
- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.
- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe.
- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe.
- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych, prezentacje multimedialne.
- Zajęcia tematyczne wynikające z planu opracowanego przez każdego wychowawcę dla swojej grupy zgodnego z tematyką zajęć świetlicowych.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.