im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA

DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9, tel. 32 281-30-35adres e-mail: sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z realizowaniem zadania
w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu weryfikacji danych osoby upoważnionej do
odbioru dziecka ze świetlicy i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie z regulaminem
świetlicy;
2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko.
3. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej
niż do czasu uczęszczania dziecka do świetlicy;
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.