im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA – NAUCZYCIEL

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im.Mikołaja Kopernika z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9, tel. (32) 281-30-35, adres e-mail: sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a. w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz
Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b. na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności
zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
c. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d. na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera
dane szczególnych kategorii;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system
informatyczny
w placówce;
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 6 miesięcy po
zakończeniu rekrutacji;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania
danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji
postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.