im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego9

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,  Marzena Kryszkowska

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 art. b RODO w celu udzielenia świadczenia
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacji przelewów z tego tytułu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Inspektor Pracy, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przyznanego świadczenia socjalnego z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia praw i roszczeń oraz
  w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 3. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu przyznania świadczenia
  z ZFŚS niezbędne. Odmowo podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyznania świadczenia.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.