im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Regulamin udostępniania informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu

§1.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowej nr 4 w Bytomiu.
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej, zwana dalej stroną BIP, prowadzona jest pod adresem:
http://spnr4.bytom.pl/bip2/

§ 2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3) BIP - należy rozumieć jako urzędowy publikator teleinformatyczny Biuletyn Informacji Publicznej, który
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi podstawową formę udostępniania informacji publicznej,
4) informacji publicznej - należy rozumieć jako każdą informację o sprawach publicznych, o której mowa w
art. 1 ustawy,
5) Administratorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Pod stawowej nr 4,
6) Redaktorze BIP - należy przez to rozumieć pracownika placówki wyznaczonego do publikowania
informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP placówki,
7) rejestrach, ewidencjach i archiwach - należy przez to rozumieć rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone
na podstawie przepisów prawa lub aktów wewnętrznych placówki.

§ 3.

1. Zakres przedmiotowy informacji publicznej podlegającej publikacji w BIP określa art. 8 ust. 3 ustawy.
2. Ustala się następujący szczegółowy zakres przedmiotowy informacji publicznej publikowanej
w BIP placówki w oparciu o ustawę:
1) struktura organizacyjna,
2) procedury administracyjne,
3) informacja o sposobie udostępniania prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów,
4) informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
5) informacje dotyczące składu osobowego i posiedzeń ciał doradczych,
6) ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty,
7) majątek publiczny.
* szczegółowy zakres przedmiotowy informacji publicznej publikowanej
w BIP można dostosować do Państwa strony BIP

§ 4

Administrator zobowiązany jest do:
1) wyznaczenia redaktora BIP odpowiedzialnego za publikację informacji publicznej
w BIP w taki sposób, aby zapewnić ciągłość udostępniania informacji publicznej oraz ich aktualność.
Wyznaczenie redaktora BIP wymaga formy pisemnej,
2) podejmowania decyzji o publikacji lub zaniechaniu publikacji danej informacji w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jej zasadności,
3) ustalenia okresu retencji przetwarzania danych osobowych na stronie BIP, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu,
4) przekazywania informacji, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy,
5) nadzorowania zachowania funkcjonalności BIP,
6) nadzorowania koordynacji działań redaktora BIP, w tym nad aktualnością
i zawartością opublikowanych informacji, celem właściwego realizowania obowiązków nałożonych
ustawą i rozporządzeniem,
7) nadzorowania prawidłowego działania systemu BIP, a w razie nieprawidłowości podejmowania działań
zaradczych,

§ 5.

Redaktor BIP zobowiązany jest do:
1) publikacji informacji publicznej w BIP z należytą starannością i w sposób zapewniający aktualność
publikowanych informacji,
2) zgłaszania Administratorowi każdego błędu systemu BIP, jak również wszelkich nieprawidłowości w
działaniu systemu BIP, a także powstałych wszelkich wątpliwości co do zawartości BIP w całym jego
zakresie,
3) chronienia swojego hasła dostępu do systemu BIP,
4) natychmiastowego usunięcia popełnionego błędu redakcyjnego, a w razie problemów do
powiadomienia o zaistniałym fakcie Administratora,
5) poinformowanie Administratora o wystąpieniu błędu technicznego systemu BIP.

§6.
Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP:
1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie.
2. Informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych
skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych
i zrozumiałych.
3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
4. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP zamieszcza się komentarz,
w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ
lub osobę, które dokonały wyłączania.
5. W przypadku publikacji kopii dokumentów, wyłączenia jawności ich fragmentów dokonuje się poprzez
skuteczne zakrycie chronionych danych wraz z komentarzem, o którym mowa
w ust. 4.
6. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana
w trybie wnioskowym.
7. Informacje na stronie BIP dotyczące organizacji pracy placówki uaktualniane są na bieżąco.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.