im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej NR 4 w Bytomiu, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej.
2.    Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2.

1.    Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2.    Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny.
3.    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4.    Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4.

1.    Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Pierwsze wybory przygotowuje wychowawca klasy podczas pierwszego, w danym roku szkolnym, zebrania z rodzicami. Wychowawca sporządza protokół z wyborów.
2.    Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3.    Rada oddziałowa liczy 3 osoby. O składzie rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5.

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6.

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7.

1.    Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2.    Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8.

1.    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 31 października.

III. Władze Rady

§ 9.

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10.

1.    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.    Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3.    Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.    Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

IV. Posiedzenia Rady

§ 11.

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, co najmniej 2 razy w semestrze.
2.    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
3.    Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 12.

1.    Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Porządek obrad przedstawiany jest na początku posiedzenia.
2.    Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3.    W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.    Posiedzenia Rady są ważne, o ile informacja o spotkaniu podana została do wiadomości rodziców w formie ustalonej przez szkołę i uczestniczyła w niej, co najmniej połowa składu Rady z zastrzeżeniem § 11 pkt 2.
5.    W wyjątkowych sytuacjach, gdy członek Rady nie może uczestniczyć w spotkaniu wyznaczona zostaje przez niego osoba zastępująca należąca do rady oddziałowej.

§ 13.

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.    Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 14.

1.    Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2.    W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16.

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17.

1.    Członkowie Rady mają prawo:
1).     Dostępu do wszystkich dokumentów prawa wewnątrzszkolnego w uzasadnionych sytuacjach do innych dokumentów poza uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
2).     Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3).     Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2.    Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

§ 18.

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: 
-    ze składek rodziców, 
-    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, 
-    z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, 
-    z innych źródeł

§ 19.

Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

§ 20.

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców", zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców.
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym 'ramowym preliminarzem Rady Rodziców". RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW przewiduje:

A.    Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji zarządu Rady Rodziców. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na: 
-    pomoc materialną dzieci, 
-    dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, 
-    nagrody rzeczowe dla uczniów, 
-    wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem statutowej działalności rady Rodziców, w tym księgowości i rachunkowości 
-    inne działania sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły.

B.    Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska. 
-    finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, 
renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp., 
-    inne działania sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły.

C.    Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

VIII. Obsługa rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

§ 21.

1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców. Zarząd Rady Rodziców rozlicza się z powierzonych mu środków finansowych przed komisją rewizyjną. Sprawozdanie ze swojej działalności zarząd Rady Rodziców składa raz w roku do 30 września za poprzedni rok szkolny.
2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
3. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w danym roku szkolnym, pozostawione będą na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Rady Rodziców, do wykorzystania w następnym roku szkolnym.

IX. Postanowienia końcowe

§ 22.

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne a zarząd Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - przewodniczący Rady Rodziców może wnieść zażalenie zgodnie z procedurą ustaloną w statucie, dotyczącą rozstrzygania sporów między organami szkoły.

§23.

Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale Tego regulaminu.

§ 24.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści "Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr4 w Bytomiu".

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, podpisuje go przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.