im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

swietlicazach2013

REGULAMIN ŚWIETLICY 

 1. Świetlica szkolna czynna jest od6:30 do 17:00
  2. Świetlica szkolna jest dostępna dla dzieci klas I-III, a w miarę możliwości dla dzieci z klas IV-VI.
  3.Kryteria przyjęcia do świetlicy:
  •    praca zawodowa obojga rodziców (wymagane potwierdzenie z zakładu pracy)
  •    wiek dziecka
  4. Opiekę uczniom zapewniają kierownik i nauczyciele-wychowawcy świetlicy przed i po zakończonych przez dziecko zajęciach edukacyjnych oraz w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniowi opieki.
  5. W czasie pobytu w świetlicy dziecko powinno przestrzegać następujących zasad:
  •    nie oddalać się ze świetlicy bez zgody wychowawcy
  •    brać czynny udział w życiu świetlicy
  •    wykonywać polecenia wychowawców i kierownika świetlicy
  •    szanować rzeczy kolegów, własne oraz mienie szkolne
  •    dbać o estetykę pomieszczeń świetlicowych
  •    być dobrym kolegą w zabawie i pracy
  •    przestrzegać zasad higieny i bezpiecznego zachowania się
  •    używać zwrotów grzecznościowych
  •    przestrzegać „REGUŁ ZACHOWANIA W ŚWIETLICY”
  6. Zachowanie ucznia oceniane jest za pomocą znaków plus i minus, zapisywanych w Kartach oceny zachowania. Za zachowania pozytywne uczeń otrzymuje plus, za negatywne minus
  7. Wychowawcy świetlic współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, higienistką, dyrekcją szkoły i rodzicami.
  8. Za zniszczone przez dziecko sprzęty i pomoce dydaktyczne odpowiadają rodzice.
 2. Wcześniejsze zwolnienie dziecka z zajęć świetlicowych rodzice zobowiązani są zgłaszać osobiście lub pisemnie u kierownika lub wychowawcy świetlicy.
 3. Rodzice decydują o godzinie wyjścia dziecka ze świetlicy poprzez pisemną deklarację lub odbierają je osobiście.
  11. W świetlicy jest możliwość wykupienia obiadów.
  12.  Kolejność przyjmowania zgłoszeń na obiady jest następująca:
  •    dzieci żywione przez MOPR
  •    dzieci klas młodszych rodziców pracujących zawodowo
  •    dzieci klas starszych rodziców pracujących zawodowo
  •    dzieci klas młodszych rodziców nie pracujących zawodowo
  •    dzieci klas starszych rodziców nie pracujących zawodowo
  13. Odpłatność za obiady wynosi: ilość dni z obiadem w miesiącu x ustalona stawka za obiad.
  14. Zasady korzystania z obiadów zawiera REGULAMIN OBIADÓW.

                                               REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

 1. Nie opuszczamy pomieszczenia świetlicowego bez wcześniejszego zgłoszenia tego wychowawcy.
 2. Wykonujemy polecenia opiekuna.
 3. Czynnie i aktywnie uczestniczymy w przeprowadzanych zajęciach świetlicowych.
 4. Potrafimy odróżnić czas przeznaczony na pracę od czasu przeznaczonego na zabawę.
 5. Słuchamy i nie przerywamy gdy ktoś do nas mówi.
 6. Odnosimy się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek, kolegów oraz pracowników szkoły.
 7. Używamy grzecznościowych zwrotów:
 • ·Dzień dobry
 • ·Do widzenia
 • ·Przepraszam
 • ·Proszę
 • ·Dziękuję
 1. Pomagamy uczniom potrzebującym pomocy.
 2. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 3. Nie stosujemy przemocy słownej i fizycznej wobec koleżanek i kolegów.
 4. Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie.
 5. Zachowujemy ciszę, nie krzyczymy.
 6. Nie ruszamy cudzych rzeczy bez zgody ich właściciela.
 7. Utrzymujemy ład i porządek w pomieszczeniu świetlicowym.
 8. Szanujemy sprzęty wchodzące w skład wyposażenia świetlicy.
 9. Za przestrzeganie powyższych zasad świetliczak otrzymuje plusy, natomiast za ich naruszenie minusy. Plusy i minusy odnotowywane są w Karcie oceny zachowania. Uczeń posiadający największą ilość plusów w grupie świetlicowej w danym roku szkolnym otrzymuje tytułŚWIETLICZAK ROKU,dyplom oraz nagrodę rzeczową.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.