im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ŻĄDANIEM OSOBY, KTÓREJ DANE

DOTYCZĄ ZGODNIE Z
ART. 15-21 RODO
w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu

Zasady ogólne

1. Niniejszy dokument określa procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą,
wskazanych w art. 15-21 RODO na podstawie:
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO,
b. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
c. Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 w
Bytomiu.

Prawa przysługujące na mocy przepisów RODO

1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15):
a. wnioskodawca może uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-2,
b. w zakresie wynikającym z art. 15 ust 3 – 4 wnioskodawca może otrzymać kopię
danych osobowych. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16):
c. wnioskodawca może wystąpić o sprostowanie swoich danych osobowych lub
ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być
ograniczone celem ich przetwarzania.
3. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17):
a. wnioskodawca może żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych,
jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18):
a. wnioskodawca może skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych
przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 tj.:
- kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
- sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie
- jest niezgodne z prawem,
- są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- w związku z wniesieniem sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20):
a. wnioskodawca może żądać by jego dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora innemu Administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany.
6. Prawo do sprzeciwu (art. 21):
a. skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych
osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do
przetwarzania.

Ogólne zasady realizacji praw - z art. 15-21 RODO

1. Sposoby przyjęcia wniosków:
a. tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób
czytelny,
b. elektronicznie – wniosek elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego lub
potwierdzony profilem zaufanym, jeśli wniosek wpłynie zwykłym mailem należy
zażądać ponownego złożenia wniosku w dopuszczalnym trybie.
c. ustnie (nie dotyczy kontaktu telefonicznego) – wnioskodawca może złożyć żądanie
pracownikowi. Pracownik po weryfikacji tożsamości spisze treść żądania w formie
notatki służbowej, którą wnioskodawca również podpisze. W przypadku
sprostowania przetwarzanych danych osobowych w związku z oczywistą omyłką
pisarską nie wymaga się sporządzenia notatki służbowej.
2. Sposób i terminy realizacji wniosków z art. 15-21:
a. Administrator rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą
starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa
i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
b. Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania
żądania, udziela informacji o:
- realizacji wniosku zgodnie z żądaniem,
- konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z
uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (art.12),
odmowie realizacji wniosku i powodach niepodjęcia działań oraz możliwości
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sposób postępowania z wnioskiem

1. Przyjęcie wniosku przez pracownika placówki i niezwłoczna rejestracja nie dłużej niż
w ciągu 2 dni roboczych.
2. Dekretacja wniosku.
3. Ustalenie zasadności żądania, przedstawienie propozycji działania oraz w razie potrzeby
konsultacje z Inspektorem Ochrony Danych.
4. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu
art. 15-21, żądanie dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.
5. W przypadku uzasadnionego żądania:
a. prawo dostępu do danych osobowych - pisemnie udzielnie informacji, udostępnienie
kopii danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych - sprostowanie danych osobowych w
zbiorze przetwarzanym w systemie informatycznym lub przetwarzanym tradycyjnie,
poinformowanie innych Administratorów w tym podmiotów przetwarzających
i odbiorców o realizacji żądania (art. 19):,
c. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - usunięcie
danych i powiadomienie innych Administratorów, w tym podmiotów
przetwarzających i odbiorców o realizacji żądania (art. 19):,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania - ograniczenie przetwarzania danych
osobowych tylko do przechowywania danych i powiadomienie innych
Administratorów w tym
podmiotów przetwarzających i odbiorców o realizacji żądania (art. 19):,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych - przeniesienie danych osobowych
zgodnie z żądaniem,
f. prawo do sprzeciwu - zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zgodnie z
żądaniem.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.