im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - POZOSTALI PRACOWNICY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika  z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 1. w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 2. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
 3. na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
  w placówce;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
  W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 3. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji rekrutacji wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.