im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

 1. działu w rekrutacAdministratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą
  w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9., tel. 32 281 30 35 e-mail: sp4_bytom@op.pl
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
  e-mail: iod_edu@um.bytom.pl
  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6
  ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym
  w przepisach prawa pracy - ustawa Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych
  i Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
  b) na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. c RODO w celu weryfikacji niekaralności na podstawie
  ustawy o pracownikach samorządowych oraz niekaralności na tle seksualnym zgodnie z ustawą
  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich,
  c) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych
  kategorii;
  2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
  w placówce;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  a) do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
  b) przez okres minimum 3 miesięcy od czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku
  pracowników samorządowych.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
  do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do
  Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);
  5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
  profilowaniu;
  6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego
  wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością
  udziału w rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podawanie danych
  osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie.ji.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.