Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

kompetencjibytom2018tgf

 

Bytom – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. „Bytomska Akademia Kompetencji”
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Całkowita wartość projektu: 3 949 967,10 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 357 472,03 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.05.2019 r.
Partner projektu: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie
Realizatorzy projektu:
SP 3 - SP 4 – SP 5 – SP 21 – SP 23 – SP 37 -SP 38 SP
42 – SP 43 – SP 44 – SP 45 – SP 46 – SP 51 – SP 54


Główny cel  projektu

Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych w Bytomiu poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych  metod kształtujących kompetencje kluczowe.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki, którzy
w kolejnym etapie przeprowadzą zajęcia dla uczniów w zakresie nabycia umiejętności efektywnego uczenia się;
- wyposażenie szkół podstawowych w bazę dydaktyczną potrzebną do pracy metodą eksperymentu;-
przeszkolenie nauczycieli do nauczania metodą eksperymentu, którzy w kolejnym etapie przeprowadzą warsztaty dla uczniów w ramach doświadczeń z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i sprzętu.

 

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu są nauczyciele oraz uczniowie, którzy pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie Bytomia i będą realizować zadania w dwóch obszarach, gdzie pierwszy związany będzie z technikami skutecznego uczenia się, a drugi z wykorzystaniem metod eksperymentalnych w procesie nauczania.


Opis działania Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN)

Program warsztatów oparty jest na zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji efektywnego uczenia się oraz ćwiczeniu umiejętności pozwalających na samodzielne ich wykorzystywanie w procesie nauki – w szkole i poza nią. Program uwzględnia aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozwija umiejętność pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji emocjonalnej oraz krytycznego myślenia i planowania. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia aktywizujących metod nauczania m.in. dramę, drzewo decyzyjne, praktyczne zadania itp. Uczniowie w ramach warsztatów będą kształtować umiejętność pracy zespołowej, poznają siebie i swoje mocne strony, co wpływa pozytywnie na ich motywację i poczucie wpływu na swoją edukację, poszukają własnego stylu efektywnego uczenia się, będą rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie przyswajania wiedzy i pracy grupie.


Opis działania Warsztatów Metodą Eksperymentów (TOC)

Program warsztatów polega na doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem doświadczeń i metod eksperymentu w procesie nauczania z wykorzystaniem narzędzi TOC. W ramach warsztatów nauczyciele otrzymają wsparcie w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy oraz narzędzia do jej skutecznego przekazywania i popularyzacji nauki oraz do promowania samodzielnego myślenia i kreatywności w procesie poznawania świata. Nauczyciele będą samodzielnie przeprowadzać zajęcia laboratoryjne i warsztatowe z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w oparciu o wskazywanie związków przyczynowo - skutkowych oraz ich logicznych uzasadnień. Uczniowie w ramach warsztatów będą kształcić kompetencje uczenia się przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą doświadczeń i eksperymentów poprzez wnioskowanie na podstawie dowodów, kształtowanie umiejętności wyjaśniania doświadczeń i  śledzenia toku rozumowania, abstrahowania i generalizowania.

 

1% dla mojej szkoły

Akademia Kompetencji

Zapisy do I klasy 2019-2020

Copyright © 2021 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.