Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, a w szczególności dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne nauczanie, rozwój fizyczny i wychowanie, poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy polegającej na zrozumieniu, a nie tylko na pamięciowym opanowaniu przekazywanych treści. Szkoła rozwija w uczniach zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez naukę języka oraz własnej historii i kultury. Do zadań szkoły należy również propagowanie właściwych zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, dziedzictwa kultury narodowej i europejskiej. Szczegółowe zadania szkoły zostały określone w Statucie. Czas trwania nauki w szkole wynosi sześć lat, świadectwo ukończenia nauki w sześcioletniej szkole podstawowej uprawnia do rozpoczęcia nauki w gimnazjum Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Cykl szkolenia podstawowego sześcioletniego obejmuje 2 etapy edukacyjne:
- I etap klasy I-III - nauczanie zintegrowane
- II etap klasy IV-VI- nauczanie blokowe