Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Ogłoszenia

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
kliknij poniżej
pdfikon2019tgtg

planpostepowan2019tgt

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu
w roku 2019

Treść informacji - kliknij poniżej
folder icon 512x512

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.

Treść ogłoszenia - kliknij poniżej

folder icon 512x512

ppostep2018yhyh

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu

Treść informacji - kliknij poniżej
folder icon 512x512

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.

Treść ogłoszenia - kliknij poniżej

folder icon 512x512

zamowieniebip2017rt

Konkurs ofert  dotyczących zorganizowania wyjazdu śródrocznego uczniów klas III - "Zielona szkoła" w roku szkolnym 2017/2018. Termin składania ofert do 21 listopada 2017r. 

By pobrać załączniki - kliknij poniżej
folder icon 512x512

planpost2017tyu

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.

Treść ogłoszenia - kliknij poniżej
folder icon 512x512

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.

Treść informacji - kliknij poniżej
folder icon 512x512

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.


By pobrać plik - kliknij poniżej


folder icon 512x512

pinokio2017edrft

Konkurs ofert  dotyczących zorganizowania wyjazdu śródrocznego uczniów klas III - "Zielona szkoła" w roku szkolnym 2016/2017. Termin składania ofert do 7 października 2016r. 

By pobrać załączniki - kliknij poniżej
folder icon 512x512

By zapoznać się z treścią ogłoszenia - kliknij tutaj>>>>>>

Dotyczy postępowania pn. Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr w Bytomiu.

Treść zawiadomienia - kliknij by pobrać załącznik>>>>>>

Dotyczy postępowania pn. Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu
Treść zawiadomienia - kliknij by pobrać załącznik>>>>>>>

Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 01.12.2015 r. 

by pobrać - Załączniki - kliknij poniżej
folder icon 512x512

zawd2015aser

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Chrobrego 9

41-902 Bytom

/pieczątka Zamawiającego/

SP-4/271/ 06 /2015

INFORMACJA

o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 30 000,00 euro

dotyczy: konkursu ofert na  zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

uczniów klas III -?Zielona szkoła? w roku szkolnym 2015/2016?

 

Na podstawie zarządzenia  nr 169 Prezydenta  Bytomia z dnia 15.04.2014 r.

      

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 4

Adres:    ul. Chrobrego 9

             41-902 Bytom

             strona internetowa: www.spnr4.bytom.pl

             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III ? ?zielonej szkoły? nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim.

 

2. Rodzaj zamówienia: usługa

3. Wymagania co do obiektu:

1) obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii prostej,
2) obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę,
3) budynek maksymalnie trójkondygnacyjny ( dwa piętra plus parter),
4) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku,
5) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego,
6) pokoje 2,3,4, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda) z pojedynczymi łóżkami/tapczanami (nie piętrowymi),
7) ogrzewanie budynku w dni chłodne,
8) nie dopuszcza się zakwaterowania grupy w pokojach z balkonami,
9) wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy,
10) stołówka winna znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę,
11) obiekt musi być wyposażony w basen, znajdujący się w budynku zamieszkałym przez grupę,
12) obiekt winien być wyposażony w salę TV, sale (-ę) mieszczące sprzęt typu: bilard, stoły do ping-ponga, piłkarzyki art., oraz 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym,
13) wymagana jest możliwość korzystania z boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka), plac zabaw, miejsce na ognisko, kryty basen na terenie ośrodka w miejscu zakwaterowania dzieci,

 1. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowywane zgodnie z zasadami HACCP, zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów.
 1.   Wykonawca winien zapewnić program rekreacyjno ? sportowy obejmujący:

  1) pięć wycieczek (minimum dwie całodniowe), wymagane zwiedzanie Trójmiasta (wraz z przewodnikiem) oraz Półwyspu Helskiego, pozostałe wyjazdy wg uznania Wykonawcy,
  2) zapewnienie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów (wymagane wyszczególnienie w ofercie zwiedzanych miejsc),
  3) zaopatrzenie uczestników w suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie wycieczki całodniowe,
  4) 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
  5) nieodpłatne korzystanie z placu zabaw,
  6) 4 dyskoteki,
  7) minimum 4 wejścia na kryty basen, kąpiel pod nadzorem ratownika,
  8) opieka rezydenta (rezydent zakwaterowany w tym samym obiekcie),
  9) zabawy integracyjne, program animacyjny,
  10) dyplomy i drobne upominki dla uczestników (art. słodycze, drobne zabawki i, art. szkolne, drobny sprzęt sportowy),
  11) sprzęt sportowy do dyspozycji grupy (piłki, skakanki, paletki do badmintona i tenisa stołowego).

 1. W ramach programu profilaktyki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić :
 1. całodobową opiekę medyczną tj.: pielęgniarkę na miejscu 24 h/dobę, lekarza ? na każde  wezwanie,
 2. pielęgniarka zatrudniona przez wykonawcę, zakwaterowana razem z grupą
 3. podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe.

7. Zamawiający przewiduje, iż na ?zieloną szkołę? wyjedzie 62 dzieci + 6 opiekunówm (1 opiekun na 10 uczniów). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę pobytu dzieci. Ostateczna ilość osób uczestniczących w ?zielonej szkole? podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.         

8.  Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników ?zielonej szkoły? od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży.

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, wc, video) w obydwie strony (z Bytomia do ośrodka i z ośrodka do Bytomia) w tym:

 • - zapewnić obsługę min. dwóch doświadczonych kierowców,
 • - zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji,
 • - w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt.

Miejsce wyjazdu i powrotu ? budynek  Szkoły Podstawowej nr 4 położony w Bytomiu przy ul. Chrobrego 9.

Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do pokoi dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom ?zielonej szkoły? suchy prowiant na drogę powrotną.

10.Placówka wypoczynku, w której realizowane będzie niniejsze zamówienie winna spełniać wymogi określone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci  i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67z późn. zm.

III. Termin wykonania zamówienia: turnus 14-dniowy, 13 kolejnych noclegów w określonym terminie tj. od  03. 09. 2015r. do 16. 09. 2015r. (pierwszym posiłkiem będzie ciepła kolacja, a ostatnim śniadanie)

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Oferta winna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;
  3. w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami;

Uwaga: ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwem stempla winna być każda zapisana strona oferty.

2. 2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie    z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

3.   Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: ?za zgodność z oryginałem? na każdej stronie przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres wykonawcy

Szkoła Podstawowa nr 4

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 9

                sekretariat       

 

OFERTA

dot. konkursu ofert  pn.? Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III ? ?zielona szkoła w roku szkolnym 2015/2016?

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM:

16.04.2015 r. do godz. 9.30

 

Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego ? Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9 ? sekretariat do dnia 16.04.2015 r. do godz. 9.00

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. opisem.

2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób, w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: ?ZMIANA?, ?POPRAWKA?, ?UZUPEŁNIENIE?. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2015 r. o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu ul. Chrobrego 9, w gabinecie dyrektora szkoły.

VI.  Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca oblicza cenę oferty (z VAT) za wykonanie nin. zamówienia przyjmując, iż na ?zielonej szkole? uczestniczyć będzie 62 dzieci (cena łączna) oraz cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka.W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty oceniana będzie łączna cena brutto. W cenę jednostkową należy wkalkulować pobyt opiekunów.Wskazana powyżej ilość dzieci uczestniczących w ?zielonej szkole? służy jedynie do obliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość dzieci uczestniczących w wyjeździe.

2. Cena jaką zaoferuje Wykonawca winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją nin. zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (vide: art.632 kc). Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny,  zgodnie z § 6 pkt.2 Instrukcji (Załącznik nr 11 do regulaminu udzielania zamówień publicznych), stosując zasadę arytmetyki, tj. poprawi cenę (łączną) oferty brutto przyjmując za prawidłową cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka oraz ilość przyjętych dzieci (62). 

 

VII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  

          znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

       1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi

          kryteriami:

  Lp. kryterium waga
1. cena 100 %

      2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

                                                                najniższa oferowana cena 

 ilość pkt przyznana danej ofercie  = (-------------------------------  x  100 pkt)

                                                                        badana cena

      3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

      4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert

          niepodlegających odrzuceniu  otrzyma największą ilość punktów.

Wykonawca przy składaniu oferty zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, Certyfikat potwierdzający Gwarancje Ubezpieczenia Biura Turystycznego, wykaz usług pn.:zielona szkoła? z ostatnich 3 lat.

Załączniki:

Zał. nr 3 ? formularz oferty

Zał. nr 4 ? wzór umowy

Zał. nr 5 ? wykaz wykonanych usług

owyborze2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 238137-2014 z dnia 2014-11-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9. 2. Postępowanie i tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na...
Termin składania ofert: 2014-12-01


Bytom: Dostawa (zakup, transport,rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.
Numer ogłoszenia: 258483 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238137 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 281 30 35, faks 0-32 281 22 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup, transport,rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu, ul.Chrobrego 9. 2. Postępowanie i tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na nw. części: 1 mięso i wędliny - załącznik Nr1; 2 mrożonki - załącznik Nr2; 3 nabiał - załącznik Nr3; 4 warzywa i owoce - załącznik nr 4, 5 pieczywo - załącznik Nr5; 6 produkty spożywcze - załącznik Nr6, 7 ryby - załącznik Nr7, 8 jaja - załącznik Nr8..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.33.11.70-9, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.20.00.00-0, 03.14.25.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mięso - Wędliny Piotr Klimek, ul. Pułaskiego 33, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26848,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25064,80
 • Oferta z najniższą ceną: 25064,80 / Oferta z najwyższą ceną: 26224,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy - s.j., ul. Składowa 11, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3002,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2071,06
 • Oferta z najniższą ceną: 2071,06 / Oferta z najwyższą ceną: 2171,63
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEMI Sp. z o.o., ul. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18166,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12737,74
 • Oferta z najniższą ceną: 12737,74 / Oferta z najwyższą ceną: 18975,80
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3a/9, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14628,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12530,40
 • Oferta z najniższą ceną: 12530,40 / Oferta z najwyższą ceną: 17716,90
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda, ul. Gierałtowskiego 35, 41-700 Ruda Śl., kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2027,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2109,20
 • Oferta z najniższą ceną: 2109,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2109,20
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Art. spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda, ul. Gierałtowskiego 35, 41-700 Ruda Śl., kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50161,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48972,70
 • Oferta z najniższą ceną: 48972,70 / Oferta z najwyższą ceną: 48972,70
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa MAR-TAD Maria, Tadeusz Jędrusik sp.j., ul. Struzika 10a/11, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 867,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 562,38
 • Oferta z najniższą ceną: 562,38 / Oferta z najwyższą ceną: 597,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEMI Sp. z o.o., ul. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1397,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1267,68
 • Oferta z najniższą ceną: 1267,68 / Oferta z najwyższą ceną: 1434,48
 • Waluta: PLN.

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom
/pieczątka Zamawiającego/
SP-4/2713/ 10  /2014
                          
INFORMACJA

o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 30 000,00 euro
dotyczy: konkursu ofert na  zorganizowanie wyjazdu śródrocznego
uczniów klas III -?Zielona szkoła? w roku szkolnym 2014/2015?

I.    Nazwa oraz adres Zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 4
Adres: ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom
strona internetowa: www.spnr4.bytom.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
II.    Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III ? ?zielonej szkoły? nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim.

2.    Rodzaj zamówienia: usługa.

3.    Wymagania co do obiektu:
1)    obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii prostej,
2)    obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę,
3)    budynek maksymalnie trójkondygnacyjny (dwa piętra plus parter),
4)    wymagane jest  zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku,
5)    wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego,
6)    pokoje 2,3,4, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda) z pojedynczymi łóżkami/tapczanami (nie piętrowymi),
7)    ogrzewanie budynku w dni chłodne,
8)    nie dopuszcza się zakwaterowania grupy w pokojach z balkonami,
9)    wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy,
10)  stołówka winna znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę,
11)  obiekt musi być wyposażony w basen, znajdujący się w budynku zamieszkałym przez grupę,
12)  obiekt winien być wyposażony w salę TV, sale (-ę) mieszczące sprzęt typu: bilard, stoły do ping-ponga, piłkarzyki itp., oraz 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym,
13)  wymagana jest możliwość korzystania z boiska do gier zespołowych  (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka), plac zabaw, miejsce na ognisko, kryty basen na terenie ośrodka w miejscu zakwaterowania dzieci.

4.  Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja ( śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowywane zgodnie z zasadami HACCP, zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów.

5.  Wykonawca winien zapewnić program rekreacyjno ? sportowy obejmujący :
1)   pięć wycieczek (minimum dwie całodniowe), wymagane zwiedzanie Trójmiasta (wraz z przewodnikiem) oraz Półwyspu Helskiego,  pozostałe wyjazdy wg uznania Wykonawcy,
2)   zapewnienie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów (wymagane wyszczególnienie w ofercie zwiedzanych miejsc),
3)   zaopatrzenie uczestników w suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie wycieczki całodniowe,
4)   2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
5)   nieodpłatne korzystanie z placu zabaw,
6)   4 dyskoteki,
7)   minimum 4 wejścia na kryty basen, kąpiel pod nadzorem ratownika,
8)   opieka rezydenta( rezydent zakwaterowany w tym samym obiekcie),
9)   zabawy integracyjne, program animacyjny,
10) dyplomy i drobne upominki dla uczestników (np. słodycze, drobne zabawki i art. szkolne, drobny sprzęt sportowy),
11)  sprzęt sportowy do dyspozycji grupy (piłki, skakanki,  paletki do badmintona i tenisa stołowego).

6.  W ramach programu profilaktyki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
1)   całodobową opiekę medyczną tj. : pielęgniarkę na miejscu 24 h/dobę, lekarza ? na każde wezwanie,
2)   pielęgniarka zatrudniona przez wykonawcę, zakwaterowana razem z grupą
3)   podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe.
            
7. Zamawiający przewiduje, iż na ?zieloną szkołę? wyjedzie 52 dzieci + 5 opiekunów
(1 opiekun na 10 uczniów).  Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę pobytu dzieci. Ostateczna ilość osób uczestniczących w ?zielonej szkole? podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.

    

8. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników ?zielonej szkoły? od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży.

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, wc, video) w obydwie strony (z Bytomia do ośrodka i z ośrodka do Bytomia) w tym:
?    zapewnić obsługę min. dwóch doświadczonych kierowców,
?    zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji,
?    w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt.

 

Miejsce wyjazdu i powrotu ? budynek  Szkoły Podstawowej nr 4 położony w Bytomiu przy ul. Chrobrego 9.
Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do pokoi dzieci.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom ?zielonej szkoły? suchy prowiant na  drogę powrotną.

 

10.  Placówka wypoczynku, w której realizowane będzie niniejsze zamówienie winna spełniać wymogi określone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku  dla dzieci  i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.)

 

III.    Termin wykonania zamówienia:
turnus 14-dniowy, 13 kolejnych noclegów w określonym terminie tj.
od 30. 05. 2015r. do 12. 06. 2015r. (pierwszym posiłkiem będzie ciepła kolacja, a ostatnim śniadanie).

IV.  Opis sposobu przygotowywania ofert

1.Oferta winna być sporządzona:

a)  w języku polskim;
b)  pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;
c)  w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami;
Uwaga: ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwem stempla winna być każda zapisana strona oferty.

2.  Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę.
Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składaćw sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.


3. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane
i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: ?za zgodność z oryginałem? na każdej stronie przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.


4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres wykonawcy                               Szkoła Podstawowa nr 4

                                                                           41-902 Bytom, ul. Chrobrego 9
                                                                            sekretariat
                                                                                                                 

OFERTA

dot. konkursu ofert pn.
?Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III -
?zielona szkoła w roku szkolnym 2014/2015?

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM:

17.12.2014 r. do godz. 9.30

 

 

Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego ? Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9 - sekretariat do dnia 17.12.2014 r. do godz. 9.00
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. opisem.


2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób, w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: ?ZMIANA?, ?POPRAWKA?, ?UZUPEŁNIENIE?. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.


3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2014 r. o godz. 9.30  w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu ul. Chrobrego 9, w gabinecie dyrektora szkoły.


VI.  Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Wykonawca oblicza cenę oferty (z VAT) za wykonanie nin. zamówienia przyjmując, iż na ?zielonej szkole? uczestniczyć będzie 52 dzieci (cena łączna) oraz cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty oceniana będzie łączna cena brutto. W cenę jednostkową należy wkalkulować pobyt opiekunów.  Wskazana powyżej ilość dzieci uczestniczących w ?zielonej szkole? służy jedynie do obliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość dzieci uczestniczących w wyjeździe.

2. Cena jaką zaoferuje Wykonawca winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
nin. zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym  (vide: art.632 kc). Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
    
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,  zgodnie  z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosując zasadę arytmetyki, tj. poprawi cenę (łączną) oferty brutto przyjmując za prawidłową cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka oraz ilość przyjętych dzieci (52).  


VII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp. kryterium waga
1. cena 100 %


2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:


                                                                najniższa oferowana cena  
     ilość pkt przyznana danej ofercie  = (-------------------------------  x  100 pkt )
                                                                        badana cena

 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu  otrzyma największą ilość punktów.

 

Wykonawca przy składaniu oferty zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, Certyfikat potwierdzający Gwarancje Ubezpieczenia Biura Turystycznego.


Załączniki: kliknij by pobrać

Zał. nr 1 ? formularz oferty
Zał. nr 2 ? wzór umowy

 

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom
pieczątka Zamawiającego

                                                                                                            Bytom, 02.12. 2014 r.

Nr sprawy SP-4/2714/8/2014
wg rozdzielnika
(w aktach sprawy)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania pn.
Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Za najkorzystniejszą została uznana w:

Części I oferta nr 3 złożona przez:

MIĘSO-WĘDLINY PIOTR KLIMEK

41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 33

Części II oferta nr 6 złożona przez:

Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp.j.

41-902 Bytom, ul. Składowa 11

Części III oferta nr 9 złożona przez:

SEMI Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 13

Części IV oferta nr 7 złożona przez:

Handel Obwoźny Tomasz Włoch

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 3a/9

Części V oferta nr 1 złożona przez:

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

Części VI oferta nr 1 złożona przez:

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

Części VII oferta nr 4 złożona przez:

Firmę Handlową MAR ? TAD Maria Tadeusz Jędrusik spółka jawna

44-800 Zabrze, ul. Struzika 10A/11

Części VIII oferta nr 9 złożona przez:

SEMI Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 13

Uzasadnienie: Wykonawcy złożyli najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer części

Nazwa firmy

Punktacja łączna
w kryterium

oceny ofert (cena 100%)

Numer oferty

 

Część I

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. ul. Ul. Gierałtowskiego 35

95,58 pkt

1

 

Mięso-Wędliny Piotr Klimek

41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 33

100 pkt

3

 

Część II

Bała Marian Hurtownia Mrożonek i Lodów   ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

98,90 pkt.

2

 

Firma Handlowa MAR-TAD

Maria Tadeusz Jędrusik s.j.

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10a/11

95,37 pkt.

4

 

Zakład Produkcji Spożywczej AMBI

M.Karkut i Wspólnicy sp.j.

41-902 Bytom, ul. Składowa 11

100 pkt.

6

 

Część III

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. ul. Ul. Gierałtowskiego 35

67,13 pkt.

1

 

Hurtowe Centrum Nabiału MILKO W.Natkaniec

40-833 Katowice, ul. Dulęby 6

95,58 pkt.

8

 

SEMI Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul.Moniuszki 13

100 pkt.

9

 

Część IV

F.H.U. DAMEX D. Surmański

41-940 Piekary Śl. Ul. Bytomska 86/1

70,73 pkt.

5

 

Handel Obwoźny Tomasz Włoch

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 3a/9

100 pkt.

7

Część V

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. ul. Ul. Gierałtowskiego 35

100 pkt.

1

Część VI

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. ul. Ul. Gierałtowskiego 35

100 pkt.

1

Część VII

Bała Marian Hurtownia Mrożonek i Lodów   ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

94,14 pkt.

2

Firma Handlowa MAR-TAD

Maria Tadeusz Jędrusik s.j.

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10a/11

100 pkt.

4

Zakład Produkcji Spożywczej AMBI

M.Karkut i Wspólnicy sp.j.

41-902 Bytom, ul. Składowa 11

98,91 pkt.

6

Część VIII

Hurtowe Centrum Nabiału MILKO W.Natkaniec

40-833 Katowice, ul. Dulęby 6

88,37 pkt.

8

SEMI Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul.Moniuszki 13

100 pkt.

9

         

Przewodnicząca komisji

                                                   Halina Wodniczak

 

Bytom: Dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.
Numer ogłoszenia: 238137 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika , ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 281 30 35, faks 0-32 281 22 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska jednostka organizacyjna - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9. 2. Postępowanie i tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na nw.części:1 mięso i wędliny - załącznik nr 1; 2 mrożonki - załącznik nr 2; 3 nabiał - załącznik nr 3; 4 warzywa i owoce - załącznik nr 4; 5 pieczywo - załącznik nr 5; 6 produkty spożywcze - załącznik nr 6; 7 ryby - załącznik nr 7; 8 jaja - załącznik nr 8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.33.11.70-9, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.20.00.00-0, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany, określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikające z odrębnych przepisów; 2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT; 3) podwyższenia cen jednostkowych określonego produktu w sytuacji wzrostu cen na rynku. Niniejsza zmiana może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał i w wysokości nie wyższej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał publikowany w Monitorze Polskim (tzw. klauzula waloryzacyjna). W takim przypadku ceny zostaną podwyższone z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo wnioskujące o zmianę; 4) nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. Niniejsza zmiana może nastąpić w przypadku : a) zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta, b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu, c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych, 5) miejsca dostawy 6) treści umowy w sytuacji wynikłej ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu jej zawarcia. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 3. Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust.4. 4. Strony uzgadniają możliwość obniżenia ceny jednostkowej określonego produktu w przypadku obniżenia cen produktów na rynku (np. określenie ceny sugerowanej) lub udzielenia bonifikaty przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa. Niniejsza zmiana ceny jednostkowej mająca charakter jednorazowej promocji nie powoduje zmiany treści umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: spnr4.bytom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Chrobrego 9, 41-902 Bytom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Chrobrego 9, sala nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: mięso i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 2 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.33.11.70-9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 4 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 5 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: różne produkty spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 7 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.20.00.00-0.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 będącego częścią SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.
 • By pobrać załączniki kliknij tutaj>>>>>>

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 270733-2013 z dnia 2013-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom


1.Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III - zielonej szkoły nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim.2.Wymagania co do obiektu :1)obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii...
Termin składania ofert: 2013-12-19


Bytom: zielona szkoła w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 11561 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270733 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 281 30 35, faks 0-32 281 22 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska jednostka organizacyjna - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zielona szkoła w roku szkolnym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia:Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III - zielonej szkoły nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim.2.Wymagania co do obiektu :1)obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii prostej,2)obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę,3)budynek maksymalnie trzykondygnacyjny ( dwa piętra plus parter)4)wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku,5)wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego,6)pokoje 2,3,4, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda) z pojedynczymi łóżkami/tapczanami (nie piętrowymi),7)ogrzewanie budynku w dni chłodne,8)nie dopuszcza się zakwaterowania grupy w pokojach z balkonami9)wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy,10)stołówka winna znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę,11)obiekt musi być wyposażony w basen, znajdujący się w budynku zamieszkałym przez grupę,12)obiekt winien być wyposażony w salę TV, sale (-ę) mieszczące sprzęt typu: bilard, stoły do ping-ponga, piłkarzyki itp., oraz 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym;13)wymagana jest możliwość korzystania z boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka), plac zabaw, miejsce na ognisko, kryty basen na terenie ośrodka w miejscu zakwaterowania dzieci;3.Wyżywienie : 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja ( śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowywane zgodnie z zasadami HACCP, zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów.4.Wykonawca winien zapewnić program rekreacyjno - sportowy obejmujący :1)cztery wycieczki ( minimum dwie całodniowe), wymagane zwiedzanie Trójmiasta ( wraz z przewodnikiem) oraz Półwyspu Helskiego, pozostałe wyjazdy wg uznania Wykonawcy 2)zapewnienie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów ( wymagane wyszczególnienie w ofercie zwiedzanych miejsc),3)zaopatrzenie uczestników w suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie wycieczki całodniowe,4)2 ognisko z pieczeniem kiełbasek,5)nieodpłatne korzystanie z placu zabaw,6)4 dyskoteki,7)minimum 4 wejścia na kryty basen, kąpiel pod nadzorem ratownika 8)opieka rezydenta( rezydent zakwaterowany w tym samym obiekcie)9)zabawy integracyjne, program animacyjny10)dyplomy i drobne upominki dla uczestników (np. słodycze, drobne zabawki i, art. szkolne, drobny sprzęt sportowy),11)sprzęt sportowy do dyspozycji grupy (piłki, skakanki, paletki do badmintona i tenisa stołowego).5.W ramach programu profilaktyki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić : 1)całodobową opiekę medyczną tj. : pielęgniarkę na miejscu 24 h na dobę, lekarza - na każde wezwanie,2)pielęgniarka zatrudniona przez wykonawcę, zakwaterowana razem z grupą 3)podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe.6.Zamawiający przewiduje, iż na zieloną szkołę wyjedzie 52 dzieci + 4 opiekunów(1 opiekun na 15 uczniów). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę pobytu dzieci.Ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.7.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników zielonej szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży.8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC, video) w obydwie strony (z Bytomia do ośrodka i z ośrodka do Bytomia) w tym:1. zapewnić obsługę min. dwóch doświadczonych kierowców, 2. zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji,3.w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt.Miejsce wyjazdu i powrotu - budynek Szkoły Podstawowej nr 4 położony w Bytomiu przy ul. Chrobrego 9. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do pokoi dzieci.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom zielonej szkoły suchy prowiant na drogę powrotną...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 63.51.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OWDiM PINOKIO biuro w Mikołowie, ul. Skotnica 2, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68744,00
 • Oferta z najniższą ceną: 68744,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103948,00
 • Waluta: PLN.

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom

Bytom, 19.12.2013r.

Nr sprawy SP-4/271/11/2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn.

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów Klas III
- ?Zielona szkoła? w r. sz. 2013/2014

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:

OWDiM ?PINOKIO? Mikołów ul. Skotnica 2

Uzasadnienie: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

l.p.

Nazwa firmy

Punktacja łączna

w kryterium

oceny ofert (cena 100%)

1

OWDiM ?PINOKIO?

43-190 Mikołów, ul. Skotnica 2

100 pkt

Przewodnicząca komisji

Halina Wodniczak

SP-4/271/  6 /2013
                         
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania przetargowego pn. ?Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego
uczniów klas III -?Zielona szkoła? w roku szkolnym 2013/2014?

I.    Nazwa oraz adres Zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 4
Adres:   
    ul. Chrobrego 9
    41-902 Bytom
    strona internetowa: www.spnr4.bytom.pl
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
II.    Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. )  
Rodzaj zamówienia: usługa
III.    Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III ? ?zielonej szkoły? nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim.
2.    Wymagania co do obiektu :
1)    obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii prostej,
2)    obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę,
3)    budynek maksymalnie trójkondygnacyjny ( dwa piętra plus parter),
4)    wymagane jest  zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku,
5)    wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego,
6)    pokoje 2,3,4, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda) z pojedynczymi łóżkami/tapczanami (nie piętrowymi),
7)    ogrzewanie budynku w dni chłodne,
8)    nie dopuszcza się zakwaterowania grupy w pokojach z balkonami,
9)    wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy,
10)    stołówka winna znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę,
11)    obiekt musi być wyposażony w basen, znajdujący się w budynku zamieszkałym przez grupę,
12)    obiekt winien być wyposażony w salę TV, sale (-ę) mieszczące sprzęt typu: bilard, stoły do ping-ponga, piłkarzyki itp., oraz 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym,
13)    wymagana jest możliwość korzystania z boiska do gier zespołowych  (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka), plac zabaw, miejsce na ognisko, kryty basen na terenie ośrodka w miejscu zakwaterowania dzieci,
3.    Wyżywienie:
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowywane zgodnie z zasadami HACCP, zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów.

4. Wykonawca winien zapewnić program rekreacyjno ? sportowy obejmujący:
1)    cztery wycieczki ( minimum dwie całodniowe), wymagane zwiedzanie Trójmiasta ( raz z przewodnikiem) oraz Półwyspu Helskiego,  pozostałe wyjazdy wg uznania Wykonawcy,
2)    zapewnienie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów (wymagane wyszczególnienie w ofercie zwiedzanych miejsc),
3)    zaopatrzenie uczestników w suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie wycieczki całodniowe,
4)    2 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
5)    nieodpłatne korzystanie z placu zabaw,
6)    4 dyskoteki,
7)    minimum 4 wejścia na kryty basen, kąpiel pod nadzorem ratownika,
8)    opieka rezydenta( rezydent zakwaterowany w tym samym obiekcie),
9)    zabawy integracyjne, program animacyjny,
10)    dyplomy i drobne upominki dla uczestników (np. słodycze, drobne zabawki i, art. szkolne, drobny sprzęt sportowy),
11)    sprzęt sportowy do dyspozycji grupy (piłki, skakanki,  paletki do badmintona i tenisa stołowego).
5.  W ramach programu profilaktyki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
1)    całodobową opiekę medyczną tj. : pielęgniarkę na miejscu 24 h/dobę, lekarza ? na każde  wezwanie,
2)    pielęgniarka zatrudniona przez wykonawcę, zakwaterowana razem z grupą
3)    podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe.     
6. Zamawiający przewiduje, iż na ?zieloną szkołę? wyjedzie 52 dzieci + 4 opiekunów (1 opiekun na 15 uczniów).  Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę pobytu dzieci. Ostateczna ilość osób uczestniczących w ?zielonej szkole? podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.   
7.  Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników ?zielonej szkoły? od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży.
8.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, wc, video) w obydwie strony (z Bytomia do ośrodka i z ośrodka do Bytomia) w tym:
?    zapewnić obsługę min. dwóch doświadczonych kierowców,
?    zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji,
?    w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt.
Miejsce wyjazdu i powrotu ? budynek  Szkoły Podstawowej nr 4 położony w Bytomiu przy ul. Chrobrego 9.
Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do  pokoi dzieci. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom ?zielonej szkoły? suchy prowiant na  drogę powrotną.    
9.     Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
        55240000-4 usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
        63510000-7 usługi biur podróży i podobne.
10.    Placówka wypoczynku, w której realizowane będzie niniejsze zamówienie winna spełniać wymogi określone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku  dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.)

IV.  Termin wykonania zamówienia: turnus 14-dniowy, 13 kolejnych noclegów w określonym terminie tj. od 31. 05. 2014r. do 13. 06. 2014r. (pierwszym posiłkiem będzie ciepła kolacja, a ostatnim śniadanie).  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokładnie określony termin ?zielonej szkoły?.

V.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ?  w tym  okresie, wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące zorganizowanie tzw. ?zielonej szkoły? oraz przedłoży dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie.
3. Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4.  Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły ?spełnia- nie spełnia?.
5.  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca winien przedłożyć:
1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do specyfikacji);
2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (załącznik nr 2 do specyfikacji);
3)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
 w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.  W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w cz. V pkt 2 niniejszej specyfikacji Wykonawca winien przedłożyć:
1)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do specyfikacji);
2    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do specyfikacji)
Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na zorganizowaniu tzw. zielonej szkoły w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.
UWAGA :
a.    dowodami, o których mowa powyżej ? zgodnie z § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz.231) ? są:
aa) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
ab) oświadczenie wykonawcy ? jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeni, o którym mowa w pkt aa);
b. w nin. postępowaniu, Wykonawca ? w miejsce dowodów, o których mowa w pkt a) ? może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usługi określone § 1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz.1817);
c. w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca wraz z ofertą   winien złożyć oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.) zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej jw. (załącznik nr 6 do specyfikacji).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy dokument winien dotyczyć każdego z wykonawców.  

4. Dokumenty określone w pkt 1 i 2 winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231), tj. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231) tj. zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)    pkt 1 ppkt 2, 3, 4 i 6 ? składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym odpowiednio w terminach określonych jw.

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony odpowiednio w terminach określonych jw.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).

9.  W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedłożyć pełnomocnictwo.

10.  Każdy z konsorcjantów winien obligatoryjnie złożyć oświadczenie i dokumenty określone w cz. VI pkt 1 oraz ewentualne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania ustanowiono inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa. Pozostałe oświadczenia i dokumenty traktowane będą jako złożone wspólnie przez całe konsorcjum i takiej będą podlegać ocenie. Zasada powyższa dotyczy również spółek cywilnych (wspólników spółki cywilnej). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.

11. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną:
1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (vide: cz. VI pkt 1 ppkt 1 specyfikacji) winien złożyć każdy z wspólników spółki, chyba że z treści pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ustawy wynika, iż umocowany upoważniony jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu wszystkich wspólników i z treści tego oświadczenia wynika, iż zostało ono złożone w imieniu wszystkich wspólników,
2)    zaświadczenie z urzędu skarbowego, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 3 specyfikacji winno dot. spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego z wspólników (kolejne zaświadczenia),
3)    zaświadczenie z ZUS lub KRUS, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 4 specyfikacji winno dot. spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego z wspólników (kolejne zaświadczenia).

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawcy przekazują na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Chrobrego 9, 41-902 Bytom
faksem pod numer  32 281 22 41  lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (w temacie wiadomości należy podać tytuł zamówienia), zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.    Złożenie ewentualnych dokumentów lub oświadczeń uzupełnianych na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje wyłącznie w formie pisemnej (tj. oryginał lub odpowiednio potwierdzona kopia) poprzez złożenie w miejscu wskazanym  w wezwaniu do uzupełnienia.
3.    Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Jadwiga Gilner tel.: 32 281 30 35

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
 
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.Oferta winna być sporządzona:
a)    w języku polskim;
b)    pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;
c)    w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami;
Uwaga: ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwem stempla winna być każda zapisana strona oferty.
2.  Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę. Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
3. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: ?za zgodność z oryginałem? na każdej stronie przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta winna być złożona zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
6. Pełna oferta winna składać się z:
a)    strony tytułowej, o której mowa w pkt 5,
b)    oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI niniejszej specyfikacji
      oraz (jeżeli dotyczy) :
c)    pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa ? oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność
z oryginałem lub innego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania wykonawcy (vide pkt 2),
d)    dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie ? oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem,
e)    pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy                                            

Nazwa i adres wykonawcy                       Szkoła Podstawowa nr 4

                                                     41-902 Bytom, ul. Chrobrego 9
                                                     sekretariat

                                                     

 

 

 

OFERTA

dot. przetargu nieograniczonego pn.? Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego  uczniów klas III - ?zielona szkoła w roku szkolnym 2013/2014?

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM:

19.12.2013 r. do godz. 9.30Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego ? Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9 - sekretariat do dnia 19.12.2013 r. do godz. 9.00
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. opisem.
2.    Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób, w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: ?ZMIANA?, ?POPRAWKA?, ?UZUPEŁNIENIE?. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2013 r. o godz. 9.30  w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu ul. Chrobrego 9,
w gabinecie dyrektora szkoły.
4.    Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.
5.    W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej przewodniczący komisji poda: kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, następnie otworzy oferty i odczyta nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny
1.    Wykonawca oblicza cenę oferty (z VAT) za wykonanie nin. zamówienia przyjmując, iż na ?zielonej szkole? uczestniczyć będzie 52 dzieci (cena łączna) oraz cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty oceniana będzie łączna cena brutto. W cenę jednostkową należy wkalkulować pobyt opiekunów. Wskazana powyżej ilość dzieci uczestniczących w ?zielonej szkole? służy jedynie do obliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość dzieci uczestniczących w wyjeździe.
2. Cena jaką zaoferuje Wykonawca winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją nin. zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym  (vide: art.632 kc). Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
   
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,  zgodnie  z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosując zasadę arytmetyki, tj. poprawi cenę (łączną) oferty brutto przyjmując za prawidłową cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka oraz ilość przyjętych dzieci (52). 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  Lp.

kryterium

waga

1.

cena

100 %

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

                                                                najniższa oferowana cena 
     ilość pkt przyznana danej ofercie  = (-------------------------------  x  100 pkt )
                                                                        badana cena

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  otrzyma największą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie ? przed zawarciem umowy ? doręczyć Zamawiającemu  :
1)    wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosownie do wymogów ustawy
z dnia29 stycznia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz.2268
z późn. zm.),
2)    zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego bądź  Powiatowego Inspektora ochrony Środowiska potwierdzające, że miejscowość w której zorganizowana zostanie ?zielona szkoła? jest czysta ekologicznie (dot. roku 2013) .
Nie przedłożenie w/w dokumentów poczytane zostanie za odstąpienie Wykonawcy od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zastrzega sobie, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Istotne dla stron postanowienia zawierają postanowienia umowne, które stanowią załącznik nr 5  do specyfikacji.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany :  
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy ? Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
3)  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany ceny jednostkowej brutto i w konsekwencji wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT.
Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają ? pod rygorem nieważności ? zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia
1.Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię odwołania lub informację określoną w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach wymaganych do ich wnoszenia poprzez złożenie w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9, przesłanie w formie faksu pod nr 32 281 22 41  lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości tytuł zamówienia.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX.   Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
9. Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się  zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
10. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy lub podwykonawców, winien wskazać w ofercie, którą część niniejszego zamówienia zostanie im powierzona do wykonania.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 ? formularz oferty
Zał. nr 2 ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 3 ? oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 ? wykaz usług
Zał. nr 5 -  istotne postanowienia umowne
Zał. nr 6 ? oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Kliknij tutaj jeżeli chceszpobrać załączniki>>>>>

                                                                                                           Bytom, 09.12. 2013 r.

Nr sprawy 271/43/2013
wg rozdzielnika

(w aktach sprawy)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn.

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Za najkorzystniejszą została uznana w:

części I oferta nr 3 złożona przez:

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. ul. Gierałtowskiego 35

części II oferta nr 1 złożona przez:

Hurtownia Mrożonek i Lodów ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

części III oferta nr 3 złożona przez:

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

części V oferta nr 3 złożona przez:

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

części VI oferta nr 3 złożona przez:

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

części VII oferta nr 1 złożona przez:

Hurtownia Mrożonek i Lodów ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

części VIII oferta nr 2 złożona przez:

POLMAG s.c. A. Wątroba, G. Jędrzejko

43-303 Bielsko Biała, ul.I Armii W.P. 7/48

Uzasadnienie: Wykonawcy złożyli najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer zadania

Nazwa firmy i adres wykonawcy

Punktacja łączna w kryterium

oceny ofert (cena 100%)

Numer oferty

Część I

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

100 pkt

3

Mięso Wędliny Klimek Piotr

41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 83

99,03 pkt

4

Część II

Hurtownia Mrożonek i Lodów ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

100 pkt

1

Część III

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

100 pkt

3

Część V

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

100 pkt

3

Część VI

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

100 pkt

3

Część VII

Hurtownia Mrożonek i Lodów ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

100 pkt

1

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

78,75 pkt

3

Część VIII

POLMAG s.c. A. Wątroba, G. Jędrzejko

43-303 Bielsko Biała, ul.I Armii W.P. 7/48

100 pkt

2

Hurtownia Mrożonek i Lodów ?CAPRI?

41-214 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5b

88,10 pkt

1

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35

82,22 pkt

3

Przewodnicząca komisji

Jadwiga Gilner

Bytom: Dostawa (zakup, transport, rozładunek)
artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu.

Numer ogłoszenia: 258073 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika , ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 281 30 35, faks 0-32 281 22 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska jednostka organizacyjna-szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu, ul.Chrobrego 9. 2. Postępowanie i tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na nw. części:
1 mięso i wędliny - załącznik Nr1;
2 mrożonki - załącznik Nr2;
3 nabiał - załącznik Nr3;
4 warzywa i owoce - załącznik Nr4;
5 pieczywo - załącznik Nr5;
6 produkty spożywcze - załącznik Nr6,
7 ryby - załącznik Nr7,
8 jaja - załącznik Nr8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany, określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikające z odrębnych przepisów; 2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT; 3) podwyższenia cen jednostkowych określonego produktu w sytuacji wzrostu cen na rynku. Niniejsza zmiana może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał i w wysokości nie wyższej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał publikowany w Monitorze Polskim (tzw. klauzula waloryzacyjna). W takim przypadku ceny zostaną podwyższone z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo wnioskujące o zmianę; 4) nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. Niniejsza zmiana może nastąpić w przypadku : a) zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta, b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu, c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych, 5) miejsca dostawy 6) treści umowy w sytuacji wynikłej ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu jej zawarcia. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 3. Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust.4. 4. Strony uzgadniają możliwość obniżenia ceny jednostkowej określonego produktu w przypadku obniżenia cen produktów na rynku (np. określenie ceny sugerowanej) lub udzielenia bonifikaty przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa. Niniejsza zmiana ceny jednostkowej mająca charakter jednorazowej promocji nie powoduje zmiany treści umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sp4bytom.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr4, ul.Chrobrego 9, 41-902 Bytom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 4, ul.Chrobrego 9, sala nr 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: mięso i wędliny.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku Nr1 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: mrożonki.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.33.11.70-9.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: nabiał.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: warzywa i owoce.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pieczywo.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: różne produkty spożywcze.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ryby.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.20.00.00-0.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: jaja.
?    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis wraz ze wskazaniem wielkości i zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 będącego częścią SIWZ..
?    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3.
?    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2014.
?    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Kliknij tutaj by pobrać załączniki>>>>>>

Bytom: dostawa energii cieplnej
Numer ogłoszenia: 253555 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 281 30 35, faks 0-32 281 22 41

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska jednostka organizacyjna - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii cieplnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa energii cieplnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna
 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej. Wykonawca jest właścicielem sieci, tym samym jest to naturalny monopolista i jest jedynym podmiotem, który może realizować zamówienie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

 

Zawiadomienie

Bytom,  20.02.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ,
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA,
WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. Zm.) informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ?Dostawa żywności na  potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu? za najkorzystniejszą ofertę wybrano:

1.CTM GALICJA POLSKA? Sp. z o.o. 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 6 ?  mrożonki

2. Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda 41-700 Ruda Śl. ul. Gierałtowskiego 35 ? nabiał, art. spożywcze

3. Piekarnia ?LIPIANIN? G.W. Lipianin 49-351 Przylesie 32 ? pieczywo

Oferty w/w Wykonawców otrzymały największą liczbę punktów w ocenie kryterium określonych przez Zamawiającego: cena ? 100%, dokonanej przez Komisję Przetargową, spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a nie podlegających odrzuceniu, są  ofertami spełniającymi wymogi określone w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

?CATERING SERVICE? Czochata Machnicki Sp. J.

41-500 Chorzów, ul. Dworcowa 6 ? mięso, mrożonki, nabiał, pieczywo,art,spożywcze, ryby, jaja

2.

?CTM GALICJA POLSKA? Sp. z o.o.

30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 6 ? mrożonki

3.

Kiosk Ogólnospożywczy Renata Gajda

41-700 Ruda Śl. Ul. Gierałtowskiego 35 ? nabiał, art. spożywcze

4.

Piekarnia ?LIPIANIN? G.W. Lipianin 49-351 Przylesie 32 ? pieczywo, art., spożywcze

Na podstawie streszczenia oceny i sprawdzenia złożonych ofert, Komisja Przetargowa przyznała złożonym prawidłowo ofertom następującą punktację:

Nr oferty

Kryterium cena 100%

Razem

Miejsce w kolejności oceny

Przedmiot dostawy

2.

100

100

1

mrożonki

3.

100

100

1

nabiał, art.spożywcze

4.

100

100

1

pieczywo


WYKONAWCY WYKLUCZENI / OFERTY ODRZUCONE

Podstawa prawna odrzucenia oferty niżej wymienionego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

?  art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych ?Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.  3?

Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy:  PPHUG Joanna Bułyszko 97-225 Ujazd, Niewiadów56/57 oraz  ?CATERING SERVICE? Czochata Machnicki Sp. J. 41-500 Chorzów, ul. Dworcowa 6 w części IV dotyczącej dostawy warzyw i owoców

zostały odrzucone z postępowania. Oferta w/w Wykonawców jest ofertą nie spełniającą wymogów określonych w SIWZ

Do wiadomości:
-wykonawcy
-strona internetowa Zamawiającego, tablica informacyjna,
-a/a

Przewodnicząca komisji przetargowej- Małgorzata Chmielarska

Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej - Jadwiga Gilner


Sekretarz komisji ? Halina Wodniczak

Sporządziła:
Halina Wodniczak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

?
Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu?

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 Szkoła Podstawowa nr 4
41-902 Bytom, ul. Chrobrego 8
adres internetowy: www.spnr4.bytom.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 32 281-22-41
godziny pracy: od 7.00 do 15.00

II Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony na podstawie art.39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

 

III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu.

2. Postępowanie i tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na nw. części:

Nr części postępowania

Przedmiot dostawy

Nr załącznika określającego
asortyment i ilości zamawianej żywności

1

mięso i wędliny

Nr 1

2

mrożonki

Nr 2

3

nabiał

Nr 3

4

warzywa i owoce

Nr 4

5

pieczywo

Nr 5

6

produkty spożywcze

Nr 6

7

ryby

Nr 7

8

jaja

Nr 8

 

3. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu miesięcznej gwarancji, na dostarczany towar liczonej od dnia jego dostawy (zakres gwarancji: towar dobrej jakości i wolny od wad).

4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

5.  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
15300000-1 -   owoce, warzywa i podobne produkty
15800000-6 -   różne produkty spożywcze
15110000-2 -   mięso
15200000-0 -   ryby przetworzone i konserwowane
15500000-3 -   produkty mleczarskie
15331170-9 -   warzywa mrożone
15810000-9 -   pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
03142500-3 -   jaja

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Wpisanie przez Wykonawcę na formularzu oferty ceny  w danej pozycji (wierszu tabeli) równoznaczne jest ze złożeniem oferty na część, której ta pozycja dotyczy. Oświadczenia i dokumenty składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części na którą została złożona oferta.

IV.  Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niżod dnia 01 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

By pobrać załączniki - kliknij tutaj >>>>>>

Bytom,  04.01.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ,
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA,

WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wyjazdu śródrocznego klas III  "zielona szkoła"za najkorzystniejszą wybrano:

OWDiM?PINOKIO? biuro w Mikołowie
43-190 Mikołów,ul.Skotnica 2

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ocenie kryterium określonych przez Zamawiającego: cena ? 100%, dokonanej przez Komisję Przetargową, spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a nie podlegających odrzuceniu, jest ofertą spełniającą wymogi określone w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

OWDiM  ?PINOKIO? Biuro w Mikołowie

ul. Skotnica 2  43-190 Mikołów

2.

Biuro Turystyczne ?KAMA?

ul. Wierzbięcice 53/6, 61-547 Poznań

Na podstawie streszczenia oceny i sprawdzenia złożonych ofert, Komisja Przetargowa przyznała złożonym prawidłowo ofertom następującą punktację:

Nr oferty

Kryterium cena 100%

Razem

Miejsce w kolejności oceny

1.

100

100

1

WYKONAWCY WYKLUCZENI / OFERTY ODRZUCONE

Podstawa prawna odrzucenia oferty niżej wymienionego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych ?Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.  3?

Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca Biuro Turystyczne ?KAMA? ul. Wierzbięcice 53/6, 61-547 Poznań zostało odrzucone z postępowania.

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą nie spełniającą wymogów określonych w SIWZ

Do wiadomości:
-wykonawcy
-strona internetowa Zamawiającego, tablica informacyjna,
-a/a

Przewodnicząca komisji przetargowej- Halina Wodniczak
Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej - Jadwiga Gilner
Sekretarz komisji - Sylwia Kiczka

Sporządziła:
Sylwia Kiczka

Nr sprawy SP-4/271/4/2012

NOTATKA

sporządzona dnia  10.12.2012 r. na okoliczność udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość netto nie przekracza kwoty 5000 zł

 1. Nazwa zamawiającego ? Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika
 2. Osoba wykonująca czynności związane z udzieleniem niniejszego zamówienia Halina Wodniczak
 3. Opis przedmiotu zamówienia ? wywóz odpadów komunalnych
 4. Wskazanie wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru:

Nazwa wykonawcy:  REMONDIS Sp. z o.o.
adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 1-3
Cena (wartość zamówienia netto): 29,63 zł.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: najniższa cena.
Zatwierdził w dniu : 10.12.2012 r.

Dyrektor szkoły
Jacek Wadowski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania przetargowego pn. ?Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego
uczniów klas III -?Zielona szkoła? w roku szkolnym 2012/2013?

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 4
Adres:   ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom
adres internetowy: http://www.spnr4.bytom.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn.zm.)

Rodzaj zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III ? ?zielonej szkoły? nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim.

2.Wymagania co do obiektu :

1)      obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii prostej,
2)      obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę,
3)      budynek maksymalnie trójkondygnacyjny (dwa piętra plus parter)
4)      wymagane jest  zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku,
5)      wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego,
6)      pokoje 2,3,4, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda) z pojedynczymi łóżkami/tapczanami (nie piętrowymi),
7)      ogrzewanie budynku w dni chłodne,
8)      nie dopuszcza się zakwaterowania grupy w pokojach z balkonami
9)      wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy,
10)     stołówka winna znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę,
11)     obiekt musi być wyposażony w basen, znajdujący się w budynku zamieszkałym przez grupę,
12)     obiekt winien być wyposażony w salę TV, sale (-ę) mieszczące sprzęt typu: bilard, stoły do ping-ponga, piłkarzyki itp., oraz 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym;
13)     wymagana jest możliwość korzystania z boiska do gier zespołowych  (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka), plac zabaw, miejsce na ognisko, kryty basen na terenie ośrodka w miejscu zakwaterowania dzieci;

3. Wyżywienie :
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowywane zgodnie z zasadami HACCP, zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów.

4. Wykonawca winien zapewnić program rekreacyjno ? sportowy obejmujący :

1)      cztery wycieczki (minimum jedna całodniowa), wymagane zwiedzanie Trójmiasta (wraz z przewodnikiem) oraz Półwyspu Helskiego,  pozostałe wyjazdy wg uznania Wykonawcy
2)      zapewnienie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów (wymagane wyszczególnienie w ofercie zwiedzanych miejsc),
3)      zaopatrzenie uczestników w suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie wycieczki całodniowe,
4)      2 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
5)      nieodpłatne korzystanie z placu zabaw,
6)      4 dyskoteki
7)      minimum 4 wejścia na kryty basen, kąpiel pod nadzorem ratownika
8)      opieka rezydenta( rezydent zakwaterowany w tym samym obiekcie)
9)      zabawy integracyjne, program animacyjny
10)    dyplomy i drobne upominki dla uczestników (np. słodycze, drobne zabawki i art. szkolne, drobny sprzęt sportowy),
11)    sprzęt sportowy do dyspozycji grupy (piłki, skakanki,  paletki do badmintona i tenisa stołowego).

5.  W ramach programu profilaktyki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić :

1)      całodobową opiekę medyczną tj.: pielęgniarkę na miejscu 24 h/dobę, lekarza ? na każde wezwanie,
2)      pielęgniarka zatrudniona przez wykonawcę, zakwaterowana razem z grupą
3)      podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe.

6. Zamawiający przewiduje, iż na ?zieloną szkołę? wyjedzie 47 dzieci + 4 opiekunów (1 opiekun na 15 uczniów).  Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę pobytu dzieci. Ostateczna ilość osób uczestniczących w ?zielonej szkole? podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.

7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników ?zielonej szkoły? od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, wc, video) w obydwie strony (z Bytomia do ośrodka i z ośrodka do Bytomia) w tym:

 • zapewnić obsługę min. dwóch doświadczonych kierowców,
 • zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji,
 • w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt.

Miejsce wyjazdu i powrotu ? budynek  Szkoły Podstawowej nr 4 położony w Bytomiu przy
ul. Chrobrego 9.

Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do pokoi dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom ?zielonej szkoły? suchy prowiant na  drogę powrotną.

9. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

55240000-4 usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
63510000-7 usługi biur podróży i podobne.

10.   Placówka wypoczynku, w której realizowane będzie niniejsze zamówienie winna spełniać wymogi określone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci  i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.)

IV. Termin wykonania zamówienia: turnus 14-dniowy, 13 kolejnych noclegów w określonym terminie tj. od 01 czerwca 2013r. do 14 czerwca 2013r. (pierwszym posiłkiem będzie ciepła kolacja, a ostatnim śniadanie).

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokładnie określony termin ?zielonej szkoły?.

V.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ?  w tym  okresie, wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące zorganizowanie tzw. ?zielonej szkoły? oraz przedłoży dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie.

3. Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.  Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły ?spełnia- nie spełnia?.

5.  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone
w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca winien przedłożyć:

1)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do specyfikacji);

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przypisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych ? oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 2 do specyfikacji);

3)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w cz. V pkt 2 niniejszej specyfikacji Wykonawca winien przedłożyć:

1)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do specyfikacji);

2)      wykaz usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (vide: załącznik nr 4 do siwz)

3)     Ww. dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

4.)    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 z 2009r. poz. 1817), tj. Wykonawca winien ? zamiast dokumentów określonych w pkt 1 ppkt 2,3,4 - przedłożyć dokument(-y) wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert,

2)       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(vide: § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia).

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony odpowiednio w terminach określonych jw.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).

W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedłożyć  pełnomocnictwo.

Każdy z konsorcjantów winien obligatoryjnie złożyć oświadczenie i dokumenty określone w cz. VI pkt 1 oraz ewentualne pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania ustanowiono inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa. Pozostałe oświadczenia i dokumenty traktowane będą jako złożone wspólnie przez całe konsorcjum i takiej będą podlegać ocenie.

Zasada powyższa dotyczy również spółek cywilnych (wspólników spółki cywilnej).

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną:

1)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (vide: cz.VI pkt 1 ppkt 1 nin. specyfikacji) winien złożyć każdy ze wspólników spółki, chyba, że z treści pełnomocnictwa o którym mowa w art. 23 ustawy wynika, iż umocowany upoważniony jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu wszystkich wspólników i z treści tego oświadczenia wynika, iż zostało ono złożone w imieniu wszystkich wspólników,

2)      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 3 nin. specyfikacji winno dot. spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego z wspólników (kolejne zaświadczenia),

3)      zaświadczenie z ZUS lub KRUS, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 4 nin. specyfikacji winno dot. spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego z wspólników (kolejne zaświadczenia).

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawcy
  przekazują pisemnie na adres określony w części I niniejszej specyfikacji, faksem pod numer 32 281 22 41 lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości należy podać tytuł zamówienia), zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Złożenie ewentualnych dokumentów lub oświadczeń uzupełnianych na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje wyłącznie w formie pisemnej (tj. oryginał lub odpowiednio potwierdzona kopia) poprzez złożenie w miejscu wskazanym  w wezwaniu do uzupełnienia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Jadwiga Gilner
  tel.: 32 281 30 35

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.Oferta winna być sporządzona:

a)      w języku polskim;

b)      pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;

c)      w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami;

Uwaga: ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwem stempla winna być każda zapisana strona oferty.

2.  Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę. Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składać
w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

3. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane
i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: ?za zgodność z oryginałem? na każdej stronie przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

5. Oferta winna być złożona zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

6. Pełna oferta winna składać się z:

a)      strony tytułowej, o której mowa w pkt 5,

b)      oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI niniejszej specyfikacji

oraz (jeżeli dotyczy) :

c)      pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa ? oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem lub innego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania wykonawcy (vide pkt 2),

d)      dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie ? oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem,

e)      pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres wykonawcy                                               Szkoła Podstawowa nr 4

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 9

sekretariat

OFERTA

dot. przetargu nieograniczonego pn. ,,Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego   uczniów klas III - ,,Zielona szkoła" w roku szkolnym 2012/2013?

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM:

04 stycznia 2013 r. do godz. 9.30

Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego ? Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9 - sekretariat do dnia 04 stycznia 2013 r. do godz. 9.00

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. opisem.

 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone
  na zasadach i w sposób, w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: ?ZMIANA?, ?POPRAWKA?, ?UZUPEŁNIENIE?. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2013 r. do godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu ul. Chrobrego 9, w gabinecie dyrektora szkoły.
 3. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej przewodniczący komisji poda: kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, następnie otworzy oferty i odczyta nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca oblicza cenę oferty (z VAT) za wykonanie nin. zamówienia przyjmując, iż na ?zielonej szkole? uczestniczyć będzie 47 dzieci (cena łączna) oraz cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty oceniana będzie łączna cena brutto. W cenę jednostkową należy wkalkulować pobyt opiekunów.

Wskazana powyżej ilość dzieci uczestniczących w ?zielonej szkole? służy jedynie do obliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość dzieci uczestniczących  w wyjeździe.

2. Cena jaką zaoferuje Wykonawca winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją nin. zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym  (vide: art.632 kc). Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,  zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosując zasadę arytmetyki, tj. poprawi cenę (łączną) oferty brutto przyjmując za prawidłową cenę jednostkową brutto za uczestnictwo jednego dziecka oraz ilość przyjętych dzieci (47).

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

kryterium

waga

1.

cena

100 %

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

ilość pkt przyznana danej ofercie  = (-------------------------------  x  100 pkt )

badana cena

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  otrzyma największą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie ? przed zawarciem umowy ? doręczyć Zamawiającemu :

1)       wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosownie do wymogów ustawy z dnia29 stycznia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 223 poz.2268 z późn.zm.),

2)       zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego bądź  Powiatowego Inspektora ochrony Środowiska potwierdzające, że miejscowość w której zorganizowana zostanie ?zielona szkoła? jest czysta ekologicznie (dot. roku 2012).

Nie przedłożenie w/w dokumentów poczytane zostanie za odstąpienie Wykonawcy od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zastrzega sobie, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne dla stron postanowienia zawierają postanowienia umowne, które stanowią załącznik nr 5 do specyfikacji.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany :

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy ? Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,

3)       Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany ceny jednostkowej brutto i w konsekwencji wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT.

Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

Zmiany umowy wymagają ? pod rygorem nieważności ? zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

1.Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię odwołania lub informację określoną w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach wymaganych do ich wnoszenia poprzez złożenie w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9, przesłanie w formie faksu pod nr 32 281 22 41  lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości tytuł zamówienia.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX.   Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn.zm.).

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

3.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

9. Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

10. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy lub podwykonawców, winien wskazać w ofercie, którą część niniejszego zamówienia zostanie im powierzona do wykonania.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1 ? formularz oferty
Zał. nr 2 ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 3 ? oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 ? wykaz usług
Zał. nr 5 -  postanowienia umowne

Kliknij tutaj jeżeli chcesz pobrać załączniki>>>>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 dalej Pzp) informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wyjazdu śródrocznego klas III ?zielona szkoła? za najkorzystniejszą wybrano:

OWDiM?PINOKIO? biuro w Mikołowie
43-190 Mikołów,ul.Skotnica 2

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ocenie kryterium określonych przez Zamawiającego: cena ? 100%, dokonanej przez Komisję Przetargową, spośród ofert złożonych  w przedmiotowym postępowaniu dla pakietu nr I, a nie podlegających odrzuceniu, jest ofertą spełniającą wymogi określone w SIWZ..

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Primavera- Jastrzębia Góra,ul.Chwaszczyńska 70

2.

MARKGO TRAVEL-Wrocław,ul.Oleśnicka 12

3.

OWDiM?PINOKIO?-Mikołów,ul.Skotnica 2

Na podstawie streszczenia oceny i sprawdzenia złożonych ofert, Komisja Przetargowa przyznała złożonym prawidłowo ofertom następującą punktację:

Nr oferty

Kryterium cena 100%

Razem

Miejsce w kolejności oceny

1.

95,3

95,3

3

2.

98,6

98,6

2

3.

100

100

1

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Jadwiga Gilner

Bytom: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III Zielona szkoła w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 308709 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika , ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 281 30 35, faks 0-32 281 22 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spnr4.bytom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III Zielona szkoła w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III - zielonej szkoły nad Morzem Bałtyckim w woj. pomorskim. 2. Wymagania co do obiektu : 1) obiekt winien być położony nie dalej niż 200 m od morza w linii prostej, 2) obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę, 3) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku, 4) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, 5) pokoje 2,3,4, osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda) z pojedynczymi łóżkami (nie piętrowymi), 6) ogrzewanie budynku w dni chłodne, 7) wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy, 8) stołówka winna znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę, 9) obiekt musi być wyposażony w basen, 10) obiekt winien być wyposażony w salę TV, sale (-ę) mieszczące sprzęt typu: bilard, stoły do ping-ponga, piłkarzyki itp., oraz 3 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym; 11) wymagana jest możliwość korzystania z boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka), plac zabaw, miejsce na ognisko, kryty basen na terenie ośrodka w miejscu zakwaterowania dzieci; 3. Wyżywienie : 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja ( śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowywane zgodnie z zasadami HACCP, zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów. 4. Wykonawca winien zapewnić program rekreacyjno - sportowy obejmujący : 1) dwie całodniowe wycieczki autokarowe - Półwysep Helski, Trójmiasto (minimum 1 wycieczka z przewodnikiem) wraz z zapewnieniem kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów, 2) zaopatrzenie uczestników w suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie wycieczki całodniowe, 3) 2 wycieczki pół-dniowe z zapewnieniem kosztem wstępów do określonych obiektów 4) 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek, 5) nieodpłatne korzystanie z placu zabaw, 6) 4 dyskoteki, 7) minimum 5 wejść na kryty basen, 8) opieka rezydenta, 9) zabawy integracyjne, 10) dyplomy i drobne upominki dla uczestników (np. słodycze, drobne zabawki i, art. szkolne, drobny sprzęt sportowy), 11) sprzęt sportowy do dyspozycji grupy (piłki, skakanki, paletki do badmintona i tenisa stołowego). 5. W ramach programu profilaktyki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić : 1) całodobową opiekę medyczną tj. : pielęgniarkę na miejscu 24 h na dobę, lekarza na każde wezwanie, 2) podstawowe leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe. 6. Zamawiający przewiduje, iż na zieloną szkołę wyjedzie 53 dzieci + 4 opiekunów (1 opiekun na 15 uczniów). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę pobytu dzieci. Ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem. 7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników zielonej szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, wc, video) w obydwie strony (z Bytomia do ośrodka i z ośrodka do Bytomia) w tym: 1) zapewnić obsługę min. dwóch doświadczonych kierowców, 2) zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji, 3) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt. Miejsce wyjazdu i powrotu - budynek Szkoły Podstawowej nr 4 położony w Bytomiu przy ul. Chrobrego 9. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do pokoi dzieci. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom zielonej szkoły suchy prowiant na drogę powrotną. 9. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 55240000-4 usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 63510000-7 usługi biur podróży i podobne. 10. Placówka wypoczynku, w której realizowane będzie niniejsze zamówienie winna spełniać wymogi określone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 63.51.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące zorganizowanie tzw. zielonej szkoły oraz przedłoży dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie. 3. Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) dokumenty wymienione w cz. X pkt 6 lit. c,d,e.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany : 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 3)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany ceny jednostkowej brutto i w konsekwencji wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://spnr4.bytom.pl/bip/ogoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu, ul. Chrobrego 9, sekretariat sala nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1 ? formularz oferty

Zał. nr 2 ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 3 ? oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 ? wykaz usług

Zał. nr 5 -  postanowienia umowne

By pobrać załączniki kliknij tutaj>>>>>>

Bytom, 20 grudnia 2010 r.

Nr 1/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III- Zielona Szkoła w roku szkolnym 2010/2011?

Zamawiający ? Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu? na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez:

OWDiM ?PINOKIO?, biuro w Mikołowie ul. Skotnicka 2, 43-190 Mikołów

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja przyznana ofercie w kryterium: cena

(tym samym łączna punktacja)

1

OWDiM ?PINOKIO?, biuro w Mikołowie ul. Skotnicka 2, 43-190 Mikołów

100

Przewodnicząca komisji przetargowej

Jadwiga Gilner