Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
- organizuje całość pracy dydaktycznej,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi  odpowiedzialność za ich - prawidłowe wykorzystanie,
- wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów - m.in. wydaje decyzje administracyjne.