im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,  Marzena Kryszkowska

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 2. na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie zajęć świetlicowych zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia w świetlicy szkolnej i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 2. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych nią objętych;
 3. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.