Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

1. Uczeń bierze dobrowolnie udział w konkursie szkolnym. Za uczestnictwo w każdym konkursie otrzymuje +2 pkt. W przypadku bardzo dużej liczby chętnych, uczestnicy mogą zostać wyłonieni metodą eliminacji. O wpisie punktów dla uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do konkursu, a reprezentują zbliżony poziom wiedzy lub umiejętności decyduje komisja konkursowa. Konkurs szkolny powinien zostać zaplanowany na początku roku szkolnego i wpisany do wykazu szkolnych konkursów i turniejów na dany rok szkolny. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący konkurs.

2.  Za zajęcie I lub II lub III miejsca uczeń dodatkowo otrzymuje +4 pkt. W każdym konkursie należy dążyć do wyłonienia tylko trzech miejsc punktowanych. Lista laureatów powinna być wywieszona w gablocie na korytarzu szkolnym lub zamieszczona na stronie internetowej szkoly. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący konkurs.

3. Uczeń dobrowolnie uczestniczy w konkursie miejskim, rejonowym (regionalnym), wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Za każdy taki udział otrzymuje +4 pkt. Jeżeli konkurs nie odbył się z przyczyn zależnych od organizatora, uczeń otrzymuje połowę punktów +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu.

4. Za uzyskanie tytułu laureata konkursu pozaszkolnego kończącego się etapem miejskim lub rejonowym (regionalnym) uczeń otrzymuje dodatkowo +6 pkt., etapem wojewódzkim otrzymuje +8 pkt., a etapem ogólnopolskim lub międzynarodowym +10 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu.

5. Uczeń dobrowolnie uczestniczy w zawodach sportowych na terenie miasta. Za każdy taki udział otrzymuje +4 pkt. Jeżeli zawody nie odbyły się z przyczyn zależnych od organizatora, uczeń otrzymuje połowę punktów +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do zawodów.

6. Za zwycięstwo lub zdobycie drugiego lub trzeciego miejsca indywidualnie lub zespołowo w zawodach kończących się etapem miejskim lub rejonowym (regionalnym)  uczeń otrzymuje dodatkowo +6 pkt., etapem wojewódzkim otrzymuje +8 pkt., a etapem ogólnopolskim lub międzynarodowym +10 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do zawodów.

7. Uczeń aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez na terenie klasy np. Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie opłatkowe, dyskoteka lub zabawa klasowa, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet itp. Za każde takie przedsięwzięcie otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

8. Uczeń sam zgłasza chęć aktywnego udziału w apelu szkolnym. Każdorazowo otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy lub nauczyciel, który przygotowuje apel.

9. Uczeń podejmuje działania w organizowaniu życia szkoły np. jest współorganizatorem dyskoteki szkolnej, innej imprezy ogólnoszkolnej. Za każde takie przedsięwzięcie otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący imprezę.

10. Uczeń aktywnie uczestniczy w działaniach charytatywnych na terenie szkoły np. Akcja Serce, zbiórka odzieży, zbiórka środków czystości, zbiórka zabawek, zbiórka artykułów spożywczych przed świętami, itp. Za każde takie działanie otrzymuje +2 pkt. Trzej uczniowie ze szkoły, którzy najbardziej wykazali się w tych akcjach, otrzymują dodatkowo +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący akcję.

11. Uczeń uczestniczy w zbiórkach i akcjach ogłaszanych na terenie szkoły np. zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych, zbiórka pokarmu dla bezdomnych zwierząt ze schroniska. Za udział w każdej z takich akcji otrzymuje +2 pkt. Trzej uczniowie ze szkoły, którzy najbardziej wykazali się w tych akcjach, otrzymują dodatkowo +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący akcję.

12. Uczeń zbiera surowce wtórne: makulaturę, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe. Za udział w każdej ze zbiórek otrzymuje +2 pkt. Uczeń, który w klasie w każdej z tych zbiórek przyniósł najwięcej surowców wtórnych: makulatury, tworzyw sztucznych lub puszek aluminiowych, otrzymuje dodatkowo +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

13. Uczeń pełni funkcję w klasie przewodniczącego lub zastępcy lub skarbnika lub sekretarza. Za rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków otrzymuje jednorazowo w semestrze +3p. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

14. Uczeń aktywnie i twórczo pracuje w Samorządzie Uczniowskim. Za takie działanie otrzymuje jeden raz w semestrze +4 pkt. Punkty wpisuje opiekun samorządu szkolnego.

15. Uczeń wykonuje gazetki klasowe, do klasopracowni, gazetki ścienne na korytarzach. Za każdą wykonaną gazetkę otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

16. Uczeń wykonuje dekoracje szkolne, gazetki klasowe, do klasopracowni, gazetki  ścienne na korytarzach. Za każdą wykonaną gazetkę otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

17. Uczeń sam podejmuje działania redagowania gazetki szkolnej ogólnodostępnej dla wszystkich uczniów, pisze notatkę na stronę internetową szkoły, prowadzi kronikę klasową. Za każde działanie otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

18. Punktualność oceniana jest raz w semestrze:

- 0 spóźnień  +4 pkt.
- 1 spóźnienie +3 pkt.
- 2 spóźnienia +2 pkt.
- 3 spóźnienia +1 pkt.
Punkty wpisuje wychowawca klasy
.

19. Obecność na zajęciach lekcyjnych oceniana jest raz w semestrze. 100% obecności lub wszystkie godziny usprawiedliwione +4 pkt. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie wychowawcy do 7 dni po powrocie do szkoły. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

20. Uczeń dobrowolnie zaoferował pomoc w nauce koledze. Jeżeli nie widać konkretnych efektów otrzymuje za swoje postępowanie +1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zaoferował pomoc.

21. Uczeń dobrowolnie zaoferował pomoc koledze w nauce celem wyrównania wiadomości z pewnej partii materiału, z informując o tym nauczyciela danego przedmiotu. Jeżeli nauczyciel stwierdzi postępy w nauce douczanego, uczeń otrzymuje on każdorazowo +2 pkt. za konkretną partię materiału. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zaoferował pomoc.

22. Uczeń oferuje dobrowolnie swoją pomoc koledze np. pożycza zeszyty choremu koledze celem uzupełnienia notatek z lekcji, pożycza koledze materiały i przybory szkolne itp. Za swoje postępowanie otrzymuje +1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

23. Uczeń zawsze posługuje się pięknym językiem w mowie i piśmie. Nigdy nie słychać  z jego ust niecenzuralnych słów. Otrzymuje raz w semestrze +1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

24. Uczeń zawsze używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Nigdy nie trzeba mu przypominać o używaniu zwrotów grzecznościowych. Otrzymuje raz w semestrze +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

25. Uczeń zawsze przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej. Otrzymuje raz w semestrze:
-
Dba o higienę osobistą +1 pkt.,
-
Posiada czystą i schludną odzież +1 pkt
-
Posiada strój galowy na wszystkich uroczystościach szkolnych i szczególnych okazjach +1 pkt.
- W porze jesienno-zimowej posiada obuwie zmienne +1 pkt
-
Wygląd nie budzi żadnych zastrzeżeń (dostosowany do wieku) +1 pkt.
Punkty wpisuje wychowawca klasy.

26.
Uczeń posiada wysoką kulturę osobistą. Otrzymuje raz  w semestrze:
-
Kulturalnie i taktownie postępuje w stosunku do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz innych osób w szkole i środowisku +1 pkt.,
-
Poprawnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, imprezach klasowych i szkolnych +1 pkt.
-
Nie prowokuje do kłótni i bójek, łagodzi konflikty między uczniami +1 pkt.,
Punkty wpisuje wychowawca klasy.

27. Uczeń dobrowolnie pracuje na rzecz klasy np. pielęgnuje rośliny doniczkowe, przygotowuje okolicznościowe wystawki, dba o ład i porządek, urządza wystrój klasy. Za każdą z tych prac otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

28. Uczeń dobrowolnie oferuje swoją  pomoc w pracy na rzecz szkoły  np.pracuje  w aktywie bibliotecznym, pielęgnuje ogród  szkolny, pomaga  nauczycielowi w przygotowaniu  imprezy szkolnej  (nosi ławki, krzesła sprząta po apelu)  na przerwach, przed lub po lekcjach. Za każdą z tych prac otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje  nauczyciel,  któremu  uczeń  zaoferował swoją pomoc.

29. Uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz np. bierze udział w obchodach Dnia Niepodległości, Bytomskim Jarmarku Średniowiecznym, Pokazie Gier Planszowych. Za każdy taki udział otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel opiekujący się uczniami.

30. Uczeń bierze systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły. Za aktywny udział w każdym kółku zainteresowań otrzymuje raz w semestrze +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

31. Uczeń rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozaszkolnych. Za systematycznyudział otrzymuje raz w semestrze +2 pkt., bez względu na to w ilu zajęciach pozaszkolnych uczestniczy. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

32. Uczeń nosi mundurek szkolny. Systematyczność noszenia mundurka szkolnego oceniana jest raz w semestrze:
-
Zawsze ma mundurek szkolny  +4 pkt.
- 1-7 razy brak mundurka szkolnego  +3 pkt.
- 8 razy brak mundurka szkolnego +2 pkt.
- 9 razy brak mundurka szkolnego  +1 pkt.
Punkty wpisuje wychowawca klasy.

Copyright © 2017 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.